Auditcommissie Financiën en Beheer

De auditcommissie Financiën en Beheer, bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreekt op basis van een reglement de financiële gang van zaken en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast worden ook operationele zaken besproken. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie Financiën en Beheer.

De auditcommissie Financiën en Beheer is in 2016 vijf keer bijeen geweest. De bijeenkomsten van de auditcommissie vinden plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de controller. Aandacht werd onder andere besteed aan de begrotingen, jaarrekeningen, Management Letter, accountantsverslag, liquiditeitspositie, trimesterrapportages, financiële positie Roessingh Beheer en Roessingh Revalidatiecentrum, evaluatie functioneren accountant, herijking van het treasury-statuut, oprichting RoessinghMedinello B.V. en evaluatie van het reglement van auditcommissie Financiën & Beheer. De financiële aandacht had zowel betrekking op de exploitatie van het revalidatiecentrum als op de commerciële BV’s.

terug

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden