Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De Raad van Toezicht kent ook een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. Deze auditcommissie bestaat uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht. Op basis van een reglement bediscussieert
deze auditcommissie onderwerpen kwaliteit en veiligheid betreffende en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Bij de vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid zijn in elk geval de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van het Bureau Beleid & Kwaliteit aanwezig.

Deze auditcommissie is in het verslagjaar driemaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot diverse onderwerpen kwaliteit en veiligheid betreffende, zoals HKZ-certificering, kwaliteitsmanagementsysteem, risico’s in de patiëntenzorg en risico’s op klachten, incidenten en calamiteiten, digitale veiligheid, prestatie-indicatoren, elektronisch voorschrijven, R-EPD en het veiligheidmanagementsysteem.

In een breed samengesteld gezelschap, bestaande uit in- en externe belanghebbenden is de medicatieveiligheid besproken. Verder heeft een lid van deze auditcommissie een vergadering van de Veiligheidscommissie bijgewoond. Tevens is bij ieder overleg de veiligheidscultuur in de organisatie nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

terug

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden