7

Financiën
Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

In totaal is voor het concern een resultaat voor 2016 begroot van 0,9 mln. euro, waarbij Roessingh, Centrum voor Revalidatie (RCR) en Roessingh Beheer (RB) elk een even groot aandeel hierin nemen. In de feitelijke uitvoering heeft RCR vooral in het tweede deel van 2016 te maken gehad met een daling in de instroom van vooral klinische patiënten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een tegenvallende omzet vanuit DBC-bekostiging van ruim 0,7 mln. euro. Ondanks het feit dat hier uit overige inkomsten enkele meevallers tegenover staan van circa 0,1 mln. euro, blijven de inkomsten over 2016 voor het revalidatiecentrum dus fors achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. De kostenontwikkelingen ten opzichte van de begroting laten netto geen grote verschillen zien. Samen met een beperkte netto financiële bate, sluit de jaarrekening voor het revalidatiecentrum af met een verlies van € 87.000. Ergo een verschil van € 554.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Voor Roessingh Beheer vallen de resultaten ten opzichte van de begroting veel gunstiger uit. Oorspronkelijk begroot een resultaat van €452.000 (voor belastingen). Uiteindelijk resulteert een resultaat (na belastingen) van 0,9 mln. Een zeer forse verbetering, waarbij het verschil ten opzichte van de begroting voornamelijk bepaald wordt door Roessingh Revalidatie Techniek, die een fors hogere omzet laat zien dan begroot. rdgKompagne heeft over 2016 een stabiel patroon laten zien ten opzichte van haar begroting.

Met ingang van 1 oktober zijn de aandelen van Roessingh Research & Development (RRD) omgezet tegen certificaten (zonder zeggenschap). In de resultaten zijn de cijfers van RRD daarom slechts meegenomen tot en met 1 oktober 2016. In de verdere consolidatie wordt RRD niet meer meegenomen.

Ontwikkelingen na boekjaar

Met betrekking tot de jaarrekening 2015 van RB is, nadat deze is vastgesteld, een materiële fout geconstateerd met betrekking tot de verantwoording van de subsidieopbrengsten bij een van de dochterondernemingen. Tot 31 december 2015 is op basis van de huidige inschattingen van een aantal projecten de subsidieopbrengst deels onterecht verantwoord in de jaarrekening. Dit is in boekjaar 2016 hersteld, waarbij de vergelijkende cijfers over boekjaar 2015 zijn aangepast. De invloed op het eigen vermogen bedraagt 1.6 mln. negatief op 31 december 2015. De impact op het resultaat na belastingen van boekjaar 2015 bedraagt € 225.000 negatief. De, in dit hoofdstuk benoemde, cijfers van zowel de stichting Roessingh als ook RB zijn inclusief deze correcties.

Verlies en Winst (geconsolideerd)

Over het jaar 2016 laat Stichting Roessingh een positief resultaat zien van 0,9 mln. euro. Waarvan € -/-86.508 afkomstig is van RCR en € 986.645 van RB. De geconsolideerde stichting cijfers zijn hieronder weergegeven.

Balanspositie 2016

Het resultaat wordt verwerkt in de bestemmingsreserve (verlies RCR) en de bestemmingsfondsen (RB/resultaat deelnemingen), resulterend in de onderstaande geconsolideerde balans:

Kasstromen

Evenals in 2015, laat 2016 voor het concern als geheel een mooi positieve kasstroom zien. De cijfers zijn op hoofdlijnen hieronder weergegeven:

Het grote verschil in toename van de liquide middelen 2016 ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door de eenmalige schadelastdip, waardoor pas in december 2015 tot definitieve contractafspraken kon worden gekomen met de zorgverzekeraars en er gedurende 2015 werd gewerkt met aanvullende voorschotten. De feitelijke facturatie en verrekening over 2015 kwam daardoor pas op gang in de eerste maanden van 2016.

Ratio’s

Ontwikkeling eigen vermogen
Geconsolideerd liet de stichting als geheel eind 2015 een solvabiliteit zien van 26.1 % (ten opzichte van het balanstotaal) met een eigen vermogen van 11.8 mln. euro. Door de resultaten over 2016 stijgt het eigen vermogen geconsolideerd naar 12.7 mln. euro en komt de solvabiliteit (ten opzichte van balanstotaal) uit op 27.9 %. Wordt de solvabiliteit (weerstandsvermogen) uitgedrukt in relatie tot de omzet, dan zijn de waarden voor Roessingh Concern als geheel 22.3% voor 2015 en 23.7% voor 2016. Hiermee scoort Roessingh als concern boven het sectorgemiddelde (> 20%) en ontwikkelen de balanswaarden zich nu naar mooi gezonde waarden.

Afzonderlijk weergegeven laat Roessingh Beheer door het positieve resultaat een verbetering zien van haar eigen vermogen positie (van 1.0 miljoen euro naar 2.0 miljoen euro). Uitgedrukt als percentage van het balanstotaal levert dit een stijging van de solvabiliteit op van 9.8 % naar 20.8 % (EV:TV). Roessingh Beheer voldoet hiermee niet aan de gestelde balanswaarden van haar huisbankier (ING-bank minimaal 20% voor 2015 en 23% voor 2016). De achterliggende lening (1,2 miljoen euro) is daarom als kortlopende schuld weergegeven op de balans.

Een nuancering is op zijn plaats voor de vergelijking van de cijfers 2015 met 2016. In de balanscijfers van 2015 is RRD nog als volwaardige deelneming (100% aandelen) meegenomen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn de aandelen omgeruild voor certificaten en wordt RRD niet meer meegeconsolideerd. De vermogenswaarde van de certificaten is nog wel meegenomen is de waarde deelnemingen.
Dit heeft geleid tot een balansverkorting. Samen met het goede resultaat over 2016, leidt dit tot een behoorlijke sprong in de solvabiliteit van RB als totaal.

Door het licht negatieve resultaat van RCR en een beperkte balansverlenging, nemen de ratio’s voor solvabiliteit en weerstandsvermogen voor RCR licht af.


Overige ratio’s
Ook de overige indicatoren (geconsolideerd) laten een positieve ontwikkeling zien voor 2016

Gebruik financiële instrumenten

De huidige leningenportefeuille voor de stichting als geheel, is:

Stichting Revalidatiecentrum “Het Roessingh” handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contactwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s

Stichting Revalidatiecentrum “Het Roessingh” past hedgeaccounting toe.
In het kader van de interest rateswap ontvangt de Stichting Revalidatiecentrum “Het Roessingh” 3 maands Euribor en wordt een vaste rente betaald van 3 maands Euribor plus een liquiditeitsopslag. Deze opslag is door de kredietgever tot 24-7-2017 vastgesteld op 2,35%. De reële waarde van de interest rateswap bedraagt op 31-12-2016 -/- 1.2 mln. euro (negatief). De afgesloten rateswap heeft een onderliggende hoofdsom van 7 mln. euro en als einddatum 01-09-2028. De restwaarde per 31-12-2016 bedraagt  4.2 mln. euro.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Stichting Revalidatiecentrum “Het Roessingh” heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Een negatieve reële waarde van de interest swap brengt een liquiditeitsrisico met zich mee, aangezien de kredietverstrekker tot een margin call kan besluiten.

Vooruitblik

Voor 2017 laat de gezamenlijke begroting een verwacht resultaat zien van 1,2 mln. euro. Voor het revalidatiecentrum een verwacht resultaat van 0,7 mln. euro en voor Roessingh Beheer van 0,5 mln. euro. In de begroting van Roessingh Beheer is Roessingh Research and Development niet meer meegenomen, wel een nieuw opgestarte BV te weten RoessinghMedinello BV.

Voor 2017 worden geen grootschalige investeringen verwacht, aanvullende financiering zal dan ook niet nodig zijn.

Het revalidatiecentrum laat voor 2016 gezonde balansverhoudingen zien. Door het foutherstel zijn de balansverhoudingen van Roessingh Beheer voor 2015 en 2016 echter onder de gestelde randvoorwaarden van de huisbankier gekomen. Een nadere toelichting op het toekomstperspectief van Roessingh Beheer in 2017 en 2018 is dan ook gewenst:

  • Voor 2017 zal Roessingh Beheer B.V. moeten voldoen aan de 25% solvabiliteitseis van de bank. De verwachte winst over 2017 bedraagt tot nu toe € 556.000,– (inschatting eerste trimester 2017, oorspronkelijk begroot € 469.000,-). Met deze verwachte groei in eigen vermogen (naar 2,6 mln. euro) en balanstotaal (ca 10,1 mln. euro), zal de solvabiliteit al stijgen naar ca. 25,7% en wordt hiermee voldaan aan de eis van de ING.
  • De benodigde correcties rondom de mogelijk teveel ontvangen subsidies, zullen naar verwachting pas in 2018 op kasbasis bij Roessingh Beheer effect krijgen. De liquiditeitspositie van Roessingh Beheer is naar verwachting ruim voldoende om deze terugbetaling op te kunnen vangen, zonder tot liquiditeitsproblemen te leiden. Zekerheidshalve heeft de aandeelhouder, Stichting Revalidatiecentrum ‘Het Roessingh’, een garantie voor deze kasstroom verstrekt.
  • Voor 2018 verwachten wij voor Roessingh Beheer B.V. een vergelijkbaar resultaat als in 2017 van circa € 500.000,-. Het eigen vermogen zal in 2018 daarom doorgroeien naar 3,1 mln. euro terwijl de balansomvang juist iets zal afnemen. De solvabiliteit zal eind 2018 daarom een gezonde waarde ruim boven de 30% laten zien.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden