3

Governance

In dit hoofdstuk leest u een toelichting op het gebied van governance.

Bestuur


Raad van Toezicht


Medezeggenschap

Patiënt op Facebook:

“Zeer betrokken en kundig team! Samen zoeken ze, met jou als patiënt, naar de juiste begeleiding en passende therapieën om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Onvoorstelbaar wat voor een positief effect dit heeft gehad op mijn herstel na de nodige knieproblemen!”

Bestuur

De Raad van Bestuur leeft de Zorgbrede Governance Code na. De richtlijnen zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Roessingh en in het directiereglement. Controleerbaarheid en transparantie staan hierbij centraal. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Roessingh heeft een commissie ‘Veilig Incident Melden’ ingesteld, waar men veilig en zorgvuldig incidenten kan melden. De commissie bekijkt vervolgens op welke wijze men van fouten kan leren. Roessingh beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en kan zich tot de Raad van Toezicht wenden indien hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de organisatie over een klokkenluidersregeling. Om elke (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen is in de statuten vastgelegd wie uitgesloten worden van lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Roessingh kent naast een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad ook de Medische Staf als medezeggenschapsorgaan. De diverse gremia worden elk ondersteund door een secretaris. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en elk van deze gremia. Het gevoerde beleid en de verantwoording daarover wordt door de Raad van Bestuur met de medezeggenschapsorganen en belanghebbenden besproken. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de genoemde gremia.

Wisseling bestuur

Begin 2017 vond een bestuurswissel plaats bij Roessingh. Pieter Windt heeft enige tijd geleden aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging en Roessingh per 1 februari 2017 te verlaten. De werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur vond in 2016 plaats. Eind oktober werd bekend gemaakt dat dr. Ronald Spanjers per 1 maart 2017 Pieter Windt zou opvolgen. Ronald Spanjers vormt nu samen met Marc van Gestel de tweehoofdige Raad van Bestuur.

Pieter Windt is in 2010 begonnen bij Roessingh. Onder zijn leiding is de afgelopen jaren veel bereikt. Er is een goede balans gevonden tussen het op orde brengen van de bedrijfsvoering en inhoudelijke doorontwikkeling. Roessingh is weer een financieel solide organisatie met ruimte voor topklinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en academische opleidingen.

naar boven

Pieter Windt:

“Er staat een mooie gezonde organisatie, met gedreven en enthousiaste professionals. Een organisatie waar Twente met recht trots op kan zijn.”

Ronald Spanjers:

“Roessingh heeft voor mij een unieke combinatie van activiteiten: zorg, onderzoek en commercie. Samen het beste halen uit deze combinatie vind ik uitdagend.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht hanteert voor haar werkwijze de Zorgbrede Governance Code. De bezoldiging van de Raad van Toezicht past binnen klasse V van de adviesregeling NVTZ.

De Raad bestaat uit de volgende personen:

Mw. Drs. C.J.W. Hirschler-Schulte, Voorzitter Raad van Toezicht / Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie
Dhr. Drs. H. Dijkema, Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Mw. G.H.M. Haafkes, Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. Prof. Dr .Ir. H.D.W. Roesink, Lid Auditcommissie Financiën en Beheer
Dhr. Mr. G.J. Sleumer, Vicevoorzitter Raad van Toezicht / Lid Selectie- en Remuneratiecommissie
Dhr. Prof. Dr. W.H. M. Zijm, Voorzitter Auditcommissie Financiën en Beheer

Klik hier voor het benoemingsschema van de Raad van Toezicht.

Contactinformatie: RaadvanToezicht@roessingh.nl.

Werkwijze Raad van Toezicht

De voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleggen maandelijks met elkaar. De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 zesmaal met de Raad van Bestuur. Op een enkele uitzondering na was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een kort onderling overleg zonder de Raad van Bestuur. Verder vergaderde de Raad van Toezicht (in het bijzijn van de Raad van Bestuur) twee keer met de Centrale Ondernemingsraad, één keer met de Medische Staf en één keer met de Cliëntenraad.

Jaarlijks brengt de Raad van Toezicht een bedrijfsbezoek waarin tweetallen uit de Raad van Toezicht een gesprek hebben met kleine groepjes medewerkers uit de diverse bedrijfsonderdelen. In deze gesprekken gaat het erom van medewerkers zelf te vernemen hoe informatievoorziening en communicatie verlopen, hoe de werksfeer is en hoe medewerkers inspraak hebben. De medewerkers kunnen uiteraard ook zelf punten inbrengen. De leden van de Raad van Toezicht bespreken de resultaten eerst met elkaar en daarna met de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft haar eigen functioneren geëvalueerd met behulp van een externe coach. Dit resulteerde in een aantal afspraken. De resultaten zijn tevens gedeeld met de Raad van Bestuur. De belangrijkste afspraken zijn om vaker mensen van intern of extern uit te nodigen bij inhoudelijke onderwerpen en om een jaarlijkse beleidsbijeenkomst te houden. De Raad start hier in 2017 mee.

Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen heeft een aantal leden van de Raad van Toezicht symposia of ledenbijeenkomsten van de NVTZ gevolgd.

De Raad van Toezicht heeft in 2016 onder meer de volgende (voorgenomen) besluiten genomen:

 • het oprichten van RoessinghMedinello B.V. waaronder het besluit goedkeuring te verlenen aan het verstrekken van een lening vanuit Stichting Revalidatiecentrum Roessingh aan RoessinghMedinello voor een bedrag van maximaal €250.000,-;
 • de werving, selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder per 1 maart 2017;
 • goedkeuren van begrotingen, jaarrekeningen en het jaardocument van de (onderdelen van) het Concern;
 • het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;
 • afhandelen van enkele erfpachtkwesties;
 • een wijziging van de statuten van Stichting Revalidatiecentrum Het Roessingh;
 • herziening deelneming Roessingh Research and Development B.V.;
 • uitoefening van het stemrecht op de aandelen in de (indirecte) deelnemingen;
 • de indeling in de WNT-klasse (klasse V).

 

naar boven

Commissies

De Raad van Toezicht heeft drie reguliere commissies. Klik op de namen om de verslagen te lezen.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Auditcommissie Financiën en Beheer

Selectie-en Remuneratiecommissie

Medezeggenschap

De medezeggenschap wordt binnen Roessingh door drie adviesorganen ingevuld. De medewerkers zijn vertegenwoordigd in een (Centrale)Ondernemingsraad, de patiënten in de Cliëntenraad en de artsen in het Medisch Staf Bestuur.

(Centrale) ondernemingsraad


Cliëntenraad


Medisch staf bestuur

Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad (COR) behandelt alle zaken rondom medezeggenschap die twee of meer organisatieonderdelen van Roessingh Concern aangaan. De COR heeft uit negen zetels, waarvan er in 2016 acht bezet waren. De leden zijn afgevaardigden vanuit de verschillende OR-en van het revalidatiecentrum, Roessingh Research and Development (RRD) en Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) en rdgKompagne.
Naast de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur zijn er ook jaarlijks afstemming met de directieraad en twee vergaderingen met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Na het wijzigen van de zeggenschap bij RRD heeft de ondernemingsraad van RRD de centrale ondernemingsraad verlaten. De COR bestaat sindsdien uit zeven zetels.

Concernbrede thema’s
De Ondernemingsraad heeft een aantal wettelijk vastgelegde taken. Ook denkt de Ondernemingsraad mee over overkoepelende thema’s en is daarin een gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Dit is in 2016 gebeurd op het gebied van het strategisch beleidsplan, de kaderbrieven en jaarplannen.
De algemene stand van zaken is een vast item in alle vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad. Hier komen bijzonderheden van de verschillende bedrijfsonderdelen aan bod. Ook de financiën komen in iedere overlegvergadering aan de orde.

Adviesaanvraag RoessinghMedinello
De adviesaanvraag over de voorgenomen oprichting van RoessinghMedinello was het meest besproken onderwerp in 2016. De COR heeft de oprichting van dit nieuwe bedrijfsonderdeel uitgebreid besproken, zowel met de Raad van Bestuur als met diverse andere betrokkenen. De COR heeft geprobeerd op deze manier een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. De uitkomsten van achterbanraadplegingen zijn als punt van aandacht meegegeven aan de Raad van Bestuur.

De Centrale Ondernemingsraad heeft aangegeven geen onoverkomelijke bezwaren te zien ten aanzien van de oprichting van RoessinghMedinello. In het advies zijn een aantal voorwaarden en aandachtspunten meegegeven, waaronder de communicatie naar de medewerkers en de risico-analyse.

Ondernemingsraad Roessingh, Centrum voor Revalidatie
De organisatieontwikkeling (voorheen herinrichting) vroeg in de Ondernemingsraad van Roessingh, Centrum voor Revalidatie de meeste aandacht. In het begin van het jaar heeft de Ondernemingsraad aangegeven zorgen te hebben over deze ontwikkeling. Met name het verloop van het proces en de communicatie naar de organisatie zijn veelvuldig aan bod geweest.
De ondernemingsraad heeft in het najaar inloopspreekuren voor de achterban georganiseerd om input vanuit de medewerkers op te halen. Het beeld dat daaruit naar voren kwam, is dat de veranderingen veel impact hebben gehad op de medewerkers. De bevindingen zijn teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur.

naar boven

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CRR) had in 2016 negen leden. Dit waren vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, oud-patiënten en andere betrokkenen. De CRR heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van kwaliteitsaspecten die een directe relatie hebben met de beleving van het welbevinden van patiënten. Zij geeft, vanuit het perspectief van de patiënten, gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De CRR vergadert iedere maand met uitzondering van de maand augustus.

Vergadering en adviezen
De CRR heeft in 2016 elf keer vergaderd, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. De medisch bestuurder is zes keer aanwezig geweest tijdens de vergadering voor overleg. Eén keer heeft er een apart overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de CRR. Er zijn in het verslagjaar drie adviesaanvragen geweest vanuit de Raad van Bestuur. De cliëntenraad heeft daarnaast drie keer een ongevraagd advies uitgebracht.

Gevraagd advies

 • De CRR heeft een positief (verzwaard) advies gegeven over de nieuwe klachtenprocedure voortvloeiende uit de nieuwe wetgeving WKKGZ
 • De CRR heeft een positief advies uitgebracht over het beleidsplan 2016-2019 met een kanttekening rondom de patiënt als uitgangspunt nemen
 • De CRR heeft positief geadviseerd over het aantreden van het nieuwe bestuurslid de heer R. Spanjers.

 

Ongevraagd advies

 • De CRR heeft advies gegeven met betrekking tot een algeheel rookverbod op het terrein van Roessingh.
 • De CRR heeft haar zorg uitgesproken over de vierde dochter en het ontbreken van de rol van Roessingh Arbeid.
 • De CRR heeft advies gegeven over diverse R-EPD formulieren die voor de patiënt bestemd zijn.

naar boven

Speerpunten CRR 2016

 1. Ontwikkelingen pijnrevalidatie
 2. Privacy patiënten waarborgen (NEN 7510)
Medische Staf

De Medische Staf telde in het verslagjaar dertig leden en vier buitengewone leden. De Medische Staf is in 2016 tien keer bijeen geweest voor haar reguliere stafvergadering, waarvan één vergadering plaatsvond in besloten setting. De stafvergadering van maart 2016 betrof een zogenaamde stafdag (medische beleidsdag).

Medisch Stafbestuur
Het Medisch Stafbestuur bestond in 2016 uit vier leden. Het Medisch Stafbestuur kwam in het verslagjaar negen keer bijeen.

 • Het Medisch Stafbestuur vergaderde tien keer met de Raad van Bestuur.
 • Het Medisch Stafbestuur vergaderde twee keer per jaar met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De agenda wordt samengesteld door het Stafbestuur in overleg met de Raad van Bestuur.
 • Het Medisch Stafbestuur vergadert eens per jaar met de Cliëntenraad en eens per jaar met de Ondernemingsraad. Deze vergaderingen hebben een informerend en oriënterend karakter.
 • Tenslotte vergadert het Medische Staf Bestuur vier keer per jaar met de medische managers. Deze vergaderingen worden gebruikt om (overlappende) stafonderwerpen en onderwerpen ‘uit de lijn’ met elkaar af te stemmen.

 

Adviesaanvragen
In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen aan de orde geweest en binnen de daarvoor gestelde termijn van een advies aan de Raad van Bestuur voorzien:

 • Beleidsplan van het revalidatiecentrum;
 • Parkinsonrevalidatie;
 • Advies betreffende de uitkomsten van de stafdag, met name betreffende de medisch inhoudelijke speerpunten;
 • Herstructurering van de pijnrevalidatie (RoessinghMedinello);
 • Advies betreffende de positie van de revalidatie in het Medisch Spectrum Twente;
 • Advies betreffende de complementaire toeslagen (AMS).

 

Commissies
De Medische staf onderscheidt de volgende commissies, waarin elk één of meerdere revalidatieartsen zitting hebben:

 • IFMS commissie;
 • Vertrouwenscommissie;
 • Refereercommissie;
 • Huisvestingscommissie;
 • Eerstelijns commissie;
 • Opleidingscommissie.

 

Elke commissie krijgt jaarlijks tijdens de vergadering van de Medische Staf gelegenheid een korte presentatie te verzorgen. In 2016 is een onderverdeling van commissies gemaakt tussen de Medische Staf en de hiërarchische lijn. Een aantal commissies zijn daardoor niet meer in de staf aanwezig.

Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)
Voor het IFMS systeem is een commissie gevormd en hebben vier revalidatieartsen een opleiding tot appraisor gevolgd. In 2016 heeft een aantal sessies plaatsgevonden. De gehele cyclus is doorlopen. Alle revalidatieartsen hebben succesvol een IFMS traject afgerond. In 2017 start een nieuw schema.

Stafdagen
In 2016 heeft er één inhoudelijke stafdag plaatsgevonden, onder begeleiding van een externe adviseur. De stafdag was gericht op de inhoudelijke speerpunten van de Medische Staf. Aan de hand van deze speerpunten krijgt het inhoudelijk medisch beleid de komende jaren gestalte.

Belangrijke aandachtspunten
De Medische Staf heeft zich in 2016 bezig gehouden met een aantal belangrijke inhoudelijke- en beleidszaken, zoals:

 • Het strategische beleidsplan van het revalidatiecentrum;
 • De herontwikkeling van de organisatie;
 • De opzet van het Roessingh Diagnostisch Centrum;
 • De ontwikkeling en implementatie van het R-EPD;
 • De ontwikkelingen en oprichting van RoessinghMedinello;
 • De overname van de polikliniek in het Medisch Spectrum Twente;
 • De Parkinson revalidatie;
 • Het profiel van de nieuw aan te stellen bestuurder van Roessingh;
 • Voorbereiding op de VRA visitatie van september 2017.

 

naar boven

Patiënt over Roessingh:

“Ik ben erg tevreden over Revalidatiecentrum Roessingh. Ik voelde me altijd erg serieus genomen door de revalidatieartsen en de behandelaars. Het hele behandelplan werd duidelijk overlegd en er was altijd ruimte voor eigen ideeën.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden