5

Kwaliteit
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsvisie Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Wij staan voor revalidatiezorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Behandeling en begeleiding, gegeven de mogelijkheden, leiden tot een zo compleet mogelijk herstel en functioneren van de patiënt binnen beperkte tijd en middelen.
Om dit te bereiken werken wij als één team, met zo min mogelijk verschillende mensen. We werken met behulp van behandelplannen (één doel), die regelmatig worden bijgesteld op basis van meetbare vorderingen en efficiënte en effectieve afstemming in het team.

Prestatie-indicatoren

In 2016 heeft Roessingh in het kader van de Basiswet Prestatie Indicatoren Medisch Specialistische Revalidatie gegevens (uitkomsten van metingen) aangeleverd bij Revalidatie Nederland ten behoeve van de landelijke databank. Het uitgangspunt van de indicatoren is optimalisatie van transparantie om de kwaliteit van zorg intern en extern met elkaar te kunnen vergelijken en om de processen binnen de organisatie te kunnen verbeteren. De prestatie-indicatoren gaan onder andere over patiëntveiligheid, patiënttevredenheid, toegankelijkheid, regie over de zorg en resultaatmeting.
In het kader van transparante zorg- en dienstverlening neemt Roessingh ook deel aan het Kwaliteitsvenster. Roessingh levert hiervoor periodiek gegevens aan.

Kwaliteitsaccreditatie HKZ

In september 2016 is Roessingh opnieuw gevisiteerd in het kader van de HKZ-certificering. De certificerende instelling, Det Norske Veritas (DNV), voerde de audit uit met twee auditoren. De verbeterplannen op basis van een aantal bevindingen van DNV zijn aangeleverd en door de certificerende instantie goedgekeurd. Daarmee behoudt Roessingh het HKZ-certificaat. In september 2017vindt een nieuwe toetsing plaats.

Patiëntveiligheid en Veiligheids Management Systeem

In 2016 heeft Roessingh het systeem van Veilig Incidenten Melden (VIM) in gebruik genomen. Het ondersteunende softwaresysteem is geïnstalleerd en geïmplementeerd. De commissie Medische Technologie, de geneesmiddelencommissie, de Infectie preventiecommissie, de Basis Medische Zorgcommissie, de VIM-commissie en de afdeling Informatisering en automatisering functioneren onder de Veiligheidscommissie.
De voorbereidingen voor de implementatie van het VMS-systeem zijn in 2016 afgerond. In januari 2017 vonden de documentenaudit en de initiële VMS-audit plaats.

Projecten

De eerste fase van het project Revalidatie Elektronisch Patiëntendossier (R-EPD) is afgerond. Het R-EPD is operationeel. Fase twee is in 2016 gestart en krijgt in 2017 een vervolg. In het kader van HKZ en het R-EPD zijn de primaire- en secundaire processen in kaart gebracht. De processen worden in de tweede fase verder geoptimaliseerd en geïmplementeerd.
Roessingh werkt met de door de NZA goedgekeurde sets landelijke behandelmodules. Maandelijks levert Roessingh gegevens aan voor de landelijke datamonitor. In 2019 moet een en ander leiden tot een nieuw bekostigingssysteem voor de revalidatie in Nederland.

Regie

De patiënt is steeds vaker aanwezig bij patiëntbesprekingen. Ook vinden er ontwikkelingen plaats vanuit het eRevalidatie-project, winnaar van de CVA-innovatieprijs 2016. Dit project biedt een oefenportaal met als doel meer eigen regie voor de patiënt. Via een beveiligde website kunnen mensen met hersenletsel gedeeltes van hun revalidatieprogramma online volgen. Zij kunnen een deel van hun therapie op deze manier gewoon thuis doen.

Klachten

In 2016 zijn er elf klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Dat zijn er iets meer dan de negen klachten in 2015. Het jaarverslag van de klachten is aangeboden aan het managementteam. In het verslag staat hoe de klachten zijn binnengekomen, het type klachten en hoe de klachten zijn afgehandeld. Van de klachten is een analyse gemaakt en er zijn maatregelen voorgesteld.

Nieuwe wetgeving

In het verslagjaar is een nieuwe wet in werking getreden: de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). De klachtenprocedure is aangepast aan de huidige wetgeving. Roessingh heeft afscheid genomen van de externe klachtencommissie IZO Twente en is lid geworden van De Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze commissie is opgericht door Stichting LSR, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en is erkend door de minister van VWS.

Wachttijden

Klinisch is 100% van de patiënten binnen de norm van vier weken opgenomen. Van de patiënten die met een acuut CVA uit het ziekenhuis overgeplaatst werden is 100% binnen de norm van twee weken geplaatst. Poliklinisch is 79% van de patiënten die in revalidatiebehandeling gekomen zijn, binnen zes weken geplaatst.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden