4

Visie en toekomst-
verwachtingen
Visie en strategie
Concernstrategie

In 2016 is een meerjarenstrategie op concernniveau ontwikkeld. De concernstrategie geeft helderheid over gezamenlijke doelen en biedt toekomstperspectief aan interne en externe stakeholders van Roessingh Concern. Het strategisch beleid, de jaarplannen van de individuele Roessingh-organisaties, en in het bijzonder de vernieuwde innovatieagenda op concernniveau gevende concernstrategie verder vorm. Dit moet leiden tot een verstevigde positionering en een duurzame bedrijfsvorming.

Roessingh kenmerkt zich door haar aanbod van de beste en meest vooruitstrevende medische revalidatiezorg. Door inzet van de hoogste expertise en tegen een achtergrond van wetenschappelijk onderzoek, is Roessingh in staat om de hoogste kwaliteit te leveren. Productleiderschap is daarom voor Roessingh de meest voor de hand liggende bedrijfsstrategie. De markt voor minder hoog specialistische groeit.

Roessingh kan dankzij haar multidisciplinaire werkwijze en unieke kennis en ervaring een solide positie innemen in deze markt. De ontwikkeling van duurzame proposities voor deze markt biedt meer zekerheid voor de continuïteit van de organisatie in de huidige omvang. Het betekent ook een sterker fundament, op basis waarvan zij hoog specialistische zorg aan patiënten met een complexe zorgvraag kan blijven leveren.

De vier pijlers van de strategie zijn:

 1. First mover: Een organisatie die als eerste een activiteit ontplooit die van doorslaggevend belang is voor de waarde van haar diensten of producten, neemt hiermee een voorsprong op andere aanbieders. Roessingh heeft voortdurend oog voor procesinnovatie en weet nieuwe technologie als eerste succesvol weet te ontwikkelen en toe te passen in de behandelpraktijk. De organisatie weet haar positie binnen de sector hierdoor te behouden en te versterken.
 2. Topklinisch instituut: Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis wordt geboden. Voor de patiënt betekent dit hoogwaardige, interdisciplinaire medische zorg en bijzondere expertise.
 3. Technisch innovatieve producten en behandelingen: Door gebruik te maken van haar deskundigheid en vakkennis, mede gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek, realiseert Roessingh een kwaliteitsslag in de specialistische zorg.
 4. Kosteneffectief, resultaatgerichte organisatie: Zorgaanbieders staan de komende jaren voor de uitdaging om doelmatiger en effectiever te werken. Dit betekent in feite meer bereiken tegen lagere kosten. Roessingh wil dit nadrukkelijk bereiken door het inzetten van expertise en technologie. Roessingh besteedt de beschikbare middelen effectief en doordacht met als doel de opbrengsten te maximaliseren tegen minimaal noodzakelijke kosten.
Toekomstverwachtingen & onzekerheden

Onze strategie is perspectiefvol en hoopvol. Wij geloven in onze (overtuigings-)kracht. Wel zijn er enkele onzekerheden. Voor ieder organisatieonderdeel worden de toekomstverwachtingen en onzekerheden aangegeven.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie


rdgKompagne


Roessingh Revalidatie Techniek


RoessinghMedinello


Roessingh Research and Development

Roessingh, Centrum voor Revalidatie
Toegevoegde waarde duidelijk maken

Waarom moet ik bij Roessingh revalideren? Wat levert dat op? Kan iemand anders mij beter behandelen? Dit zijn vragen die patiënten maar ook zorgverzekeraars steeds meer stellen. Door hen van goede informatie te voorzien, helpt Roessingh hen een afgewogen keuze te maken. Kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid zijn belangrijke thema’s in zo’n keuzeproces. De behoefte aan deze informatie over de toegevoegde waarde is al merkbaar tijdens de gesprekken met de zorgverzekeraars.

Behandelmodules

Op dit moment geeft de manier van bekostigen van revalidatiezorg nog te weinig inzicht in de werkelijke meerwaarde voor de patiënt. Hier is de revalidatiesector mee aan de slag gegaan en heeft behandelmodules vormgegeven. In 2015 is gestart met het registreren van de behandelingen volgens de eerste opzet van de behandelmodules. De kwaliteit van deze registraties is nog niet bij alle deelnemers voldoende op niveau. Mogelijk dreigt hierdoor een vertraging van dit project, terwijl de betrokken partijen het belang hiervan terdege onderschrijven.

Door nieuwe toetreders tot de revalidatiesector ontstaat langzaam een sterke differentiatie in aanbieders. Dit wakkert de behoefte van zorgverzekeraars aan tariefdifferentiatie aan. Bij de ‘gerenommeerde’ revalidatiecentra groeit de behoefte om zich duidelijk te onderscheiden als topklinische instellingen (en daarmee een haar tariefstelling te rechtvaardigen). Tot nu toe heeft Roessingh haar kwaliteitspositie redelijk kunnen verdedigen. Dit geeft geen garantie voor de toekomst. De komende jaren zal Roessingh zich meer moeten focussen op verdere verbetering van kwaliteit en rendement.

Ontwikkelingen aan de omzetkant
 • Voor 2017 heeft Roessingh voor het revalidatiecentrum met al haar zorgverzekeraars goede contractafspraken kunnen maken. Dit is een erkenning van de kwaliteit en de positie die Roessingh inneemt in de regio (en daarbuiten) in het aanbieden van medisch specialistische revalidatiezorg. Aan ons nu de uitdaging om deze erkenning ook in 2017 weer meer dan waard te zijn.
 • Het jaar 2016 liet ook zien, dat het onderhouden van goede relaties met de omringende ziekenhuizen (SKB, ZGT en MST) van belang is voor het borgen van een goede doorstroom van de klinische (en poliklinische) patiënten in de keten. Met name in verband met de overname in 2016 van de revalidatie-activiteiten op locatie van het MST, zal er in 2017 extra aandacht zijn voor de afstemming en samenwerking tussen onze revalidatieartsen en de behandelend specialisten in het MST.
 • Naast sturing op de absolute productie, vraagt onzekerheid op onder- en overproductie per individueel contract met een zorgverzekeraar continu aandacht. Periodiek vindt hierover afstemming plaats met betrokken zorgverzekeraars om adequaat te kunnen reageren op plaatsen waar te grote verschillen ontstaan.

 

Ontwikkelingen aan de uitgavenkant
 • De ambities van onze medewerkers zijn groter dan onze financiële armslag. Deze onzekerheid willen we verminderen door de inzet van onze middelen voor onderzoek, opleiding/scholing en innovatie gericht te bundelen op onze speerpunten. Dit vraagt om begrotingsdiscipline van leidinggevenden en keuzes ten aanzien van ontwikkelvragen.
 • Onze gebouwen zijn technisch nog in goede staat. Ondanks dat laat de functionaliteit in relatie tot de ontwikkelingen van de revalidatiezorg toch langzamerhand wat wenspunten zien. Op een termijn van acht tot tien jaar zal er nieuwbouw plaats moeten vinden. De eerste oriënterende gesprekken over dit onderwerp zijn gestart. De huidige financiële positie van Roessingh is goed. Toch blijft Roessingh de komende jaren strak sturen op de ontwikkeling van de personele kosten. Op deze manier zorgen we voor verdere bestendiging van de financiële positie, voor een goede investerings- en vermogenspositie voor de nieuwbouw en voor een gezonde begrotingsverhouding na oplevering.
 • In 2015 is een start gemaakt met een organisatie-ontwikkeltraject. De zes toenmalige resultaatverantwoordelijke eenheden zijn omgevormd tot drie integraal verantwoordelijke sectoren. Binnen de sectoren en in het bestuur, is duaal management doorgevoerd. Om dit organisatie-ontwikkeltraject een vervolg te geven, vinden er momenteel discussies plaats.
 • In 2016 is gestart met het herijken van de zorgpaden binnen de sectoren. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat de gemiddeld benodigde uren per zorgpad (DBC) zullen afnemen. In eerste instantie leidt dit tot meer ruimte voor ontwikkeling en innovatie binnen de sectoren. Uiteindelijk zullen deze effecten ook vertaald moeten worden in een reductie van benodigd productief personeel.

 

Onzekerheden gerelateerd aan het strategisch beleidsplan

Topklinisch
De onzekerheid bestaat dat onze organisatie niet in staat is het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken waardoor de basis niet op orde is en we de meerwaarde van onze behandelingen onvoldoende kunnen aantonen. Dit zal leiden tot een daling aan de omzetkant. Deze onzekerheid wordt kleiner door een onvoorwaardelijke keuze voor evidence based werken met gebruikmaking van relevante klinimetrie. Het R-EPD zal het gebruik hiervan bevorderen. Medewerkers zullen worden getraind in het toepassen van klinimetrie. Het wetenschapsklimaat binnen het revalidatiecentrum zal verder worden ontwikkeld in samenwerking met RRD.

Topreferent
De onzekerheid bestaat dat onze organisatie niet in staat is om zich op de gekozen speerpunten door te ontwikkelen, waardoor het imago van Roessingh afkalft en het duurzaam onderscheidend vermogen onvoldoende wordt ontwikkeld. Dit zal leiden tot een daling aan de omzetkant en/of een ongecontroleerde stijging aan de kostenkant. Dit risico pogen wij te beperken door tijd, geld en energie gericht in te zetten op onze speerpunten.

Marktontwikkeling
De onzekerheid is dat onze organisatie niet in staat is om het marktaandeel in het primaire verzorgingsgebied te behouden en in het secundaire verzorgingsgebied uit te breiden. Dat betekent een minder stevige financiële basis (omzet) en zal consequenties hebben voor het aantal speerpunten dat wij tot ontwikkeling kunnen brengen. Dit gaat op zijn beurt beurt ten koste van het topreferente karakter van Roessingh. Om dit risico te beperken zal Roessingh naast de al aanwezige relaties blijven zoeken naar aanvullende samenwerkingsverbanden om zodoende een bredere basis te vormen.

Productontwikkeling
De onzekerheid is dat onze organisatie niet in staat is om technologische vernieuwingen ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Hierdoor wordt er wel veel geld geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling maar niet in innovatie. Dit leidt tot desinvesteringen en/of verlies van geloofwaardigheid. Deze onzekerheid zal worden beperkt door in een vroegtijdig stadium de praktijkvraag meer als uitgangspunt te nemen van onderzoeksprojecten en door het versterken van de samenwerking met RRD. Ook zullen we medewerkers aanmoedigen om nieuwe – zelf ontwikkelde – technologieën toe te passen in de behandelpraktijk.

naar boven

rdgKompagne
 • rdgKompagne is voor een zeer groot deel afhankelijk van zorgverzekeraars. Al jaren vindt de prijsontwikkeling plaats via een negatieve spiraal; zelf indexatie op basis van gestegen arbeidskosten (cao) kunnen niet worden gehonoreerd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de onderneming in het algemeen een goede ingang bij de zorgverzekeraars heeft. rdgKompagne kan door marktontwikkeling de afhankelijkheid van zorgverzekeraars terugdringen maar deze zal altijd in belangrijke mate aanwezig blijven.
 • Er zijn (wereldwijd) steeds minder ontwikkelaars en leveranciers van communicatiehulpmiddelen actief; hetzij door overnames, hetzij door afbouw van de activiteiten. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van die leveranciers aanzienlijk toe. rdgKompagne tracht door de markt goed te volgen haar productportfolio zo breed mogelijk samen te stellen. Echter deze afhankelijkheid blijft een zeker risico.
 • Opkomst van consumentenelektronica zorgt ervoor dat er steeds meer applicaties beschikbaar komen, die ook een zekere mate van ondersteunde communicatie faciliteren. De ondersteuning ervan, het verdienmodel, de advisering ervan wordt hierdoor wel in belangrijke mate bemoeilijkt. Aandacht voor dienstverlening en het benadrukken van nut en noodzaak van Dedicated Devices (specifieke -voor de aandoening ontwikkelde- applicaties) dient prominent benadrukt te worden.
 • De eerder genoemde noodzakelijke efficiencyslag door met dezelfde mensen toch meer omzet te genereren, zorgt voor de verhoogde werkdruk in de organisatie. Dit kan op termijn zijn grenzen bereiken.

naar boven

Roessingh Revalidatie Techniek

Het voornaamste risico van Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) ligt de komende jaren bij de ontwikkeling van de contractafspraken met de zorgverzekeraars. De nivellering van de tarieven die hier plaatsvindt, zet een behoorlijk druk op het rendement van RRT. De mogelijkheden om de kosten verder te beperken zijn echter gering. RRT heeft samen met het revalidatiecentrum in de onderhandeling met de grootste zorgverzekeraars gestuurd op samenhang tussen de contractafspraken.

Kansen (hoewel klein) zijn er voor RRT nog in het aanboren van nieuwe omzet binnen en buiten haar huidige werkgebied.  Dit zal echter niet eenvoudig zijn. Voor de komende jaren biedt verdere inkoopsamenwerking met andere collega’s in het veld mogelijk enige verlichting door  een sterkere inkooppositie. De overleggen hierover zijn echter nog in een pril stadium.

naar boven

RoessinghMedinello

In november 2016 is RoessinghMedinello BV opgestart voor meer eenvoudige medisch specialistische pijnrevalidatie. Roessingh geeft hiermee  invulling aan de focus op hoog medisch specialistische revalidatie binnen het revalidatiecentrum. Tegelijkertijd geeft Roessingh hiermee invulling aan het aanbod van meer eenvoudige medisch specialistische revalidatie.  Met onze grootste zorgverzekeraar zijn wij hiervoor tot een overeenkomst gekomen voor 2017. Met een andere grote zorgverzekeraar vinden nog onderhandelingen plaats. Met RoessinghMedinello vertrouwen wij erop een antwoord te geven op de sterk oplopende wachtlijsten voor pijnrevalidatie. De eerste werkzame maanden zijn veelbelovend. In de komende jaren moet RoessinghMedinello haar plaats binnen de pijnrevalidatiezorg in de regio bewijzen.

naar boven

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden