Maatschappij

Regisseur revalidatiezorg (in de regio)

Verwijzers
De zorg die Roessingh levert is sterk afhankelijk van onze verwijzers in ziekenhuizen en van huisartsen in de regio.
Revalidatieartsen zijn in alle ziekenhuizen in de regio vertegenwoordigd middels consulten, de polikliniek en poliklinische revalidatiebehandeling. Daarmee nemen zij een belangrijke positie in het netwerk in. Het netwerk strekt zich uit van Enschede en Hengelo tot Almelo, Hardenberg en Winterswijk.
Ook de bovenregionale ziekenhuizen zijn van wezenlijk belang met betrekking tot verwijzing en samenwerking. In de regio zijn diverse samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen zoals KiECON: KinderExpertiseCentrum Oost Nederland, ZET (Ziekteverzuim Expertisecentrum), CVA-keten Twente, samenwerkingsovereenkomst excellente dwarslaesiezorg Noordoost Nederland.

Duitse patiënten
In Duitsland verzekerde patiënten maken steeds vaker gebruik van de zorg die Roessingh kan bieden. In 2017 zijn er vijf Duitse patiënten met hun revalidatiebehandeling gestart. Twee klinische trajecten zijn in 2017 afgerond, twee klinische trajecten zijn in 2018 afgerond en één poliklinisch traject is in 2018 afgerond. De totale omzet van deze trajecten was €230k.

Zorgpaden en behandelmodules
In 2017 is de doorontwikkeling van zorgpaden voor behandeling in gang gezet. Een behandelprogramma gaat over optimale zorg (richtlijnen) en de setting waarin deze plaatsvindt (behandelkader). Een zorgpad geeft inzicht in de duur en intensiteit (frequentie x duur) van de zorg die geleverd wordt (efficiëntie) en daarmee in de kosten en opbrengsten. Behandelmodules zijn gekoppeld aan de zorgpaden.

Behandelmodules bevatten inhoud van zorg, zorgpaden bepalen de frequentie van zorg. De behandelmodules leiden in 2020 tot de nieuwe bekostigingssystematiek in de revalidatiegeneeskunde.
Een belangrijk voordeel van zorgpaden is dat de zorg beter ingepland kan worden, met een begin en een eind. De planningsproblematiek kan hiermee worden verminderd. Zowel patiënten als behandelaren varen wel bij een betere afstemming tussen zorgvraag en behandelaanbod.

Binnen Roessingh wordt gewerkt met de door het NZa goedgekeurde sets landelijke behandelmodules, op basis waarvan per 1 januari 2020 een nieuw bekostigingssysteem voor de Medisch Specialistische Revalidatie tot stand komt. Maandelijks worden gegevens aangeleverd aan de landelijke datamonitor. Eind 2017 is door een extern bureau een quickscan uitgevoerd, waaruit bleek dat het indiceren en registreren van behandelmodules voor verbetering vatbaar is. Op basis van het resultaat van de quickscan is besloten het project te laten ondersteunen door een externe partij.

Een ondernemend jaar

Droomvlucht voor drie patiëntjes van Roessingh

Op vrijdag 29 december 2017 organiseerde de Stichting Hoogvliegers in samenwerking met Twente Airport en Roessingh, Centrum voor Revalidatie een Hoogvliegersdag voor drie kinderen. De drie Hoogvliegers zijn voor dit avontuur geselecteerd in overleg met de behandelend revalidatiearts van Roessingh.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Academisch opleidingsklimaat

Bij Roessingh Concern hebben in totaal 215 verschillende scholingsactiviteiten plaatsgevonden. Dit is exclusief de scholingsactiviteiten van de artsen. In totaal is zeker 6500 uur aan het volgen van opleidingen door de medewerkers besteed. Er hebben scholingen plaatsgevonden op het gebied van: handen, gedrag en cognitie, neuro- en cognitieve revalidatie.
Alle verplichte scholingen voor de verpleging zijn gevolgd. Het gaat hierbij om vijf verschillende scholingsactiviteiten (BHV, reanimatie en EHBO, voorbehouden handelingen, ook voor de skillslab-trainers en omgang met gedrag) voor in totaal 410 personen. Door de verpleging is 1420 uur besteed aan opleidingen.
In 2017 is 1,25% van de brutoloonsom besteed aan het reguliere opleidingsbudget. 1,44% van de bruto loonsom is besteed aan de subsidie kwaliteitsimpuls.

In 2017 volgden tien artsen de opleiding tot medisch specialist. Tevens hebben twee artsen vanuit andere revalidatiecentra een verdiepingsstage binnen de dwarslaesie-afdeling gevolgd. Daarnaast volgen drie medewerkers de opleiding tot Phycisian Assistant en drie psychologen de opleiding tot GZ-psycholoog.

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid zijn er afspraken gemaakt met Reclassering Nederland voor het uitvoeren van taakstraffen binnen Roessingh. Daarbij richt Roessingh zich specifiek op veroordeelden die door schuld als gevolg van een ongeval ernstig letsel hebben veroorzaakt.

Er hebben 90 studenten stagegelopen bij Roessingh Concern.

Innovatieve en topreferente zorg

Revalideren is mensenwerk maar nieuwe technologie kan hier veel aan toevoegen. Wetenschappelijk onderzoek en technische innovatie brengen andere technieken binnen handbereik. Bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen als virtual reality, robotica en telemedicine. In 2017 waren er binnen het concern diverse ontwikkelingen op dit gebied.

Wetenschapsraad
Roessingh is hét revalidatiecentrum in Nederland waar patiëntenzorg, wetenschap en technologie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Evidence-based practice is leidend binnen de zorg die wij geven. Om als topklinisch revalidatiecentrum te kunnen functioneren, is een effectieve aansluiting en samenwerking met het onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development (RRD) en de Universiteit Twente (UT) essentieel. Deze samenwerking is tevens de basis voor het wetenschappelijk klimaat in het revalidatiecentrum.

In 2017 is de Wetenschapsraad Roessingh opgericht. De wetenschapsraad heeft als doel het beoordelen, coördineren en het prioriteren van onderzoeksvragen waarbij het revalidatiecentrum een rol speelt. Dit kunnen onderzoeksprojecten zijn gerelateerd aan RRD en de UT maar ook projecten die geïnitieerd zijn vanuit het revalidatiecentrum zelf of vanuit externe partijen. Hierbij houden we rekening met de speerpunten van Roessingh en de onderzoekslijnen van RRD. Om nieuwe projecten goed te kunnen beoordelen, heeft de wetenschapsraad een checklijst ontworpen. Daarnaast heeft de wetenschapsraad meegedacht in het vormgeven van het, in 2018 te starten, project evidence-based practice.

De raad bestaat uit zeven leden (J. Fleuren, K. Kuijpers, M. Nederhand, K. Schreurs, G. Snoek, J. Wagenaar, J.S. Rietman) onder voorzitterschap van Prof. dr. J.S. Rietman. Zij is in 2017 vijf keer bij elkaar gekomen. De wetenschapsraad brengt advies uit aan de Raad van Bestuur van het revalidatiecentrum.

Taakgroepen
De gezamenlijke taakgroepen telemedicine en revalidatietechnologie vormen de schakel tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van revalidatie. Op initiatief van de taakgroepen deed Roessingh in januari 2017 voor de eerste keer mee met de landelijke week van de e-health. Tijdens een informatiemarkt konden collega’s, patiënten en bezoekers diverse aspecten van e-health ervaren. Bijvoorbeeld door demonstraties van de Iron hand, een wandprojectiesysteem en het e-revalidatieportaal.

Novalab
In deze ruimte in het revalidatiecentrum worden de nieuwste ontwikkelingen van onder andere Roessingh Research and Development in de praktijk gebruikt door therapeuten en patiënten. Een werkgroep houdt zich bezig met de coördinatie en afstemming tussen wetenschap (RRD) en de praktijk van Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Ontwikkelingen in 2017:

  • Patiënten vonden sinds de invoering van een beheerder steeds meer zelfstandig hun weg naar het Novalab;
  • De implementatie in behandelingen wordt verder voortgezet. Steeds meer behandelaren krijgen instructie over het gebruik van de apparatuur;
  • Er is nieuwe apparatuur geplaatst: Timocco en Omireflex zijn tijdelijk in het Novalab geplaatst vanuit rdgKompagne.
  • Studenten van Saxion Hogeschool hebben opdrachten uitgevoerd: evaluatie van de inzet Novalab en het opstellen testprotocol voor nieuwe apparatuur.

 

Roessingh Diagnostisch Centrum
Roessingh moet in toenemende mate inspelen op de eisen en wensen van patiënten en verzekeraars op de thema’s kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Hierbij moet de nadrukkelijke en voortdurend focus gericht zijn op de toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde wil Roessingh onder andere door middel van een Roessingh Diagnostisch Centrum zichtbaarder maken. In 2017 is hiervoor het plan van aanpak ontwikkeld.

Roessingh Arbeid
Roessingh Arbeid wil op duurzame wijze de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. In 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verdere ontwikkeling van Roessingh Arbeid. Op basis hiervan zullen er in 2018 stappen worden gezet. Bij positieve resultaten in de loop van 2018 zetten we in op verzelfstandiging van Roessingh Arbeid.

E-Revalidatie
E-revalidatie is een initiatief dat in 2014 is gestart met acht revalidatie-instellingen. Bij de start is de ambitie uitgesproken om over vier jaar 10% van de behandelinzet te laten verlopen via telerevalidatie. Dit doel moet bereikt worden door web-based telerevalidatieprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren.

Ontwikkelingen in 2017:

  • Bij de lopende doelgroepen (CVA, NAH, oncologie en long) is de inhoud op het portaal vernieuwd;
  • Er is gestart met inhoudelijke ontwikkeling en toepassing voor nieuwe doelgroepen: NMA/ALS/MS, kinderen en Vroege Interventie (Roessingh Arbeid);
  • De kerngroep is bij alle behandelteams geweest om het portaal te presenteren en behandelaren er meer vertrouwd mee te maken. Er is een duidelijke toename in enthousiasme te merken.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden