Governance

Bestuur

De Raad van Bestuur leeft de Zorgbrede Governance Code na. De richtlijnen zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Roessingh en in het directiereglement. Controleerbaarheid en transparantie staan hierbij centraal. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Lees meer

Roessingh heeft een commissie ‘Veilig Incident Melden’, waar men veilig en zorgvuldig incidenten kan melden. De commissie bekijkt vervolgens op welke wijze men van fouten kan leren. Roessingh beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en kan zich tot de Raad van Toezicht wenden indien hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de organisatie over een klokkenluidersregeling. Om elke (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen is in de statuten vastgelegd wie uitgesloten worden van lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Wat betreft de invloed van belanghebbenden kent Roessingh naast een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad ook de Medische Staf als medezeggenschapsorgaan. De diverse gremia worden elk ondersteund door een secretaris. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en elk van deze gremia. Het gevoerde beleid en de verantwoording daarover wordt door de Raad van Bestuur met de medezeggenschapsorganen en belanghebbenden besproken. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de genoemde gremia.

Begin 2017 vond een bestuurswissel plaats bij Roessingh. De heer dr. R. Spanjers vormt per 1 maart 2017 samen met de heer drs. M. van Gestel de Raad van Bestuur. Eind 2017 is er een secretaris Raad van Bestuur aangesteld.

Toekomstverwachtingen en onzekerheden

Blik vooruit

Het jaarplan 2018 is uitgewerkt op basis van het strategisch beleidsplan 2016-2019, de position paper van de medisch staf en de Kaderbrief 2018/2019. Dit jaarplan is gebaseerd op de jaarplannen van de sectoren en afdelingen en bedrijven en geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor Roessingh.

De ambities in het jaarplan 2018 zijn hoog. In 2018 vraagt investeren in een aantal randvoorwaarden zoals ons elektronisch patiëntendossier (R-EPD) en managementinformatiesysteem (MIS) verdere aandacht.

Het jaarplan kent, net als de kaderbrief, een tijdshorizon die niet begrensd wordt door het jaar 2018. Een groot aantal van de ambities zullen in de loop van 2018 starten, en hun doorloop kennen in 2019 en verder.

Onzekerheden

Contractonderhandelingen
Op het moment van vaststellen van het jaarplan 2018 zijn nog niet alle contractonderhandelingen met zorgverzekeraars afgewikkeld. Naast productievolume is ook de verdeling van de productie over de verschillende contracten met zorgverzekeraars een onzekerheid. In de begroting is daarom € 0,5 mln. opgenomen als buffer tussen de interne productieverwachting en de te maken afspraken met zorgverzekeraars.

Sturing op productievolume (onder- en overproductie)
De realisatie van 2017 laat zien, dat een maandelijkse monitoring en sturing op de realisatie van productie noodzakelijk blijft. Een tijdelijke terugval in de productie moet snel gesignaleerd worden om te voorkomen dat een onoverbrugbare achterstand ontstaat en om tijdig bij te kunnen sturen in de inzet van personeel.

Inzet van personeel
Uit benchmarkgegevens blijkt dat de verhouding tussen omzet en de inzet van personeel zich ongunstig heeft ontwikkeld. Ook de verhouding patiëntgebonden versus niet patiënt gebonden inzet van personeel heeft ruimte voor verbetering. In 2018 wordt de informatievoorziening verbetert zodat er beter gestuurd kan worden op inzet van personeel.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht hanteert voor haar werkwijze de Zorgbrede Governance Code. De bezoldiging van de Raad van Toezicht past binnen klasse V van de adviesregeling NVTZ.

Contactgegevens
Algemeen e-mailadres: RaadvanToezicht@roessingh.nl

Lees meer

De raad bestaat per 31 december 2017 uit de volgende personen:

Naam

Jaar benoeming/
herbenoeming/
aftreden na huidige benoemingsperiode

Aandachtsgebied

Hoofd- en nevenfuncties

De heer Drs. H.E. Dijkema
Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

2013/
2017/
2021

Patiënten-zorg/medische-zorginhoudelijke kennis
Kwaliteitszetel Cliëntenraad

Huidige functies:
• Uroloog Ziekenhuis Groep Twente
• Opleider urologie Ziekenhuis Groep Twente
• Medisch manager RVE Urologie Ziekenhuis Groep Twente
Nevenfunctie:
• Lid Commissie Certificering NVU

Mevrouw Drs. C.J.W. Hirschler-Schulte
Voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie

2015/
2019/
2023

Kennis van de zorg en besturing

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis Groningen tot 01-01-2018
• Lid Raad van Commissarissen Medrie huisartsenzorg, Zwolle

De heer Dr. Ir. J.E.N. Jaspers
Lid audit commissie Kwaliteit & Veiligheid

2017/
2021/
2025

Kwaliteit & veiligheid, innovatie van zorg en technologie, research & development

Hoofdfuncties:
• Hoofd Innovatie Medische Technologie UMC Utrecht
• UHD arbeidsbesparende medische hulpmiddelen.
Nevenfuncties:
• CTO Lapara Surgical BV.
• Lid van bestuur Nederlandse Vereniging van Endoscopische Chirurgie. (NVEC)
• Member of the Technology Committee of the European Association of Endoscopic surgeons (EAES)
• Member of the Steering Committee of the Society of Medical Innovation and Technology (SMIT)

De heer Dr. Ir. M. Kuit
Lid audit commissie Financiën & Beheer

2017/
2021/
2025

Financiën en Beheer

Hoofdfunctie:
• Directeur multicomplexe zorg Pro Persona GGz.
Nevenfunctie:
• Lid deskundigen-commissie Operationeel Programma Oost van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De heer Prof. Dr .Ir. H.D.W. Roesink
Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter Auditcommissie Financiën en Beheer

2011/
2015
2019

Ondernemerschap, onderzoek en valorisatie

Huidige functies:
• Directeur NX Filtration B.V.
• Deeltijd hoogleraar Advanced Membranes, Faculteit Technische Natuur Wetenschappen, Universiteit Twente, Enschede (per 01-10-2012)

Samenstelling Raad van Toezicht
In 2017 zijn drie leden wegens het einde van hun benoemingstermijn afgetreden. Er zijn via een openbare werving twee nieuwe toezichthouders geworven; de heer Kuit en de heer Jaspers. Zij zijn beide in april zijn toegetreden tot de raad.

Werkwijze Raad van Toezicht
De voorzitter (vaak samen met de vicevoorzitter) Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleggen maandelijks met elkaar. De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 vijf maal met de Raad van Bestuur. Op een enkele uitzondering na was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een kort onderling overleg zonder de Raad van Bestuur. Verder vergaderde de Raad van Toezicht (in het bijzijn van de Raad van Bestuur) twee keer met de Centrale Ondernemingsraad, één keer met de Medische Staf en één keer met de Cliëntenraad.

Jaarlijks brengt de Raad van Toezicht een bedrijfsbezoek waarin tweetallen uit de Raad van Toezicht een gesprek hebben met medewerkers uit de diverse bedrijfsonderdelen. In deze gesprekken gaat het erom van medewerkers zelf te vernemen hoe informatievoorziening en communicatie verlopen, hoe de werksfeer is en hoe medewerkers inspraak hebben. De medewerkers kunnen uiteraard ook zelf punten inbrengen. De leden van de Raad van Toezicht bespreken de resultaten eerst met elkaar en daarna met de Raad van Bestuur. Een samenvattend verslag van deze gesprekken wordt gepubliceerd op intranet.

Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig bij beleidsbijeenkomsten zoals de heidag en de bijeenkomst met het management waarin de jaarplannen worden gepresenteerd. Daarnaast bezoeken leden van de Raad van Toezicht ook bijeenkomsten zoals het science café, symposia en de meer sociale bijeenkomsten zoals de kerstmarkt en de nieuwjaarsbijeenkomst.

De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld en deze besproken met de Raad van Bestuur. In september heeft zij haar eigen functioneren geëvalueerd. De nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht vinden we veelbelovend. Alles wat voor goed toezicht van belang is, is op hoofdlijnen aanwezig en in orde. Er staan nog enkele verbeterpunten uit 2016 open, zoals het organiseren van een jaarlijkse strategische beleidsbijeenkomst.

De omvang van de Raad van Toezicht is in 2017 teruggebracht naar vijf leden.
Niet alle leden hebben in 2017 aan scholing gedaan. We constateren verder dat we de informatie van de Raad van Bestuur naar de Raad van Toezicht beter willen vormgeven en daarvoor een breed informatieprotocol opstellen. Ten aanzien van het samenspel met de Raad van Bestuur is het wenselijk de rol van sparringpartner beter te vervullen.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 onder meer de volgende (voorgenomen) besluiten genomen:

 1. Vaststelling van de profielschets leden Raad van Toezicht.
 2. In verband met ontbinding van TAZDO zijn de daarbij behorende besluiten genomen.
 3. Verlenging van de zittingstermijn van de heer Zijm met twee maanden, benoeming van de heer Dijkema voor een tweede zittingstermijn en benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de heren Kuit en Jaspers. Met ingang van 29 juni 2017 benoeming van de heer Roesink tot vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
 4. Bekrachtiging van het besluit inzake de verzelfstandiging van RRD en daarmee verband houdende besluiten.
 5. Instemming met de voorgenomen besluiten om de heer V. Rikkerink per 1 juni 2017 te benoemen tot directeur RoessinghMedinello B.V. en de heer E. Boswinkel per 1 december 2017 tot directeur Roessingh Vastgoed B.V.
 6. Goedkeuring verleend aan het jaarplan en de begroting 2018 en vaststelling van het jaarverslag en jaarrekeningen van 2016; decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
 7. Goedkeuring verleend aan het bestuursbesluit tot verkoop en overdracht van alle door Roessingh gehouden (certificaten van) aandelen in het kapitaal van VIR naar Impulse Holding B.V.
 8. Vaststelling van het gewijzigde Treasurystatuut per 18 mei 2017.
 9. Er wordt een nieuwe controlerend accountant aangesteld voor een periode van drie jaar.
 10. Indeling in WNT-klasse V van de adviesregeling NVTZ. Hieruit volgt het bezoldigingsmaximum in het kader van de WNT voor de Raad van Bestuur van Roessingh. Tevens het besluit dat de concernregeling Roessingh van toepassing is op het revalidatiecentrum, Roessingh Revalidatie Techniek B.V., Roessingh Diensten Groep B.V. en eventueel andere aan te wijzen Bv’s met een 100%-aandeelhoudersverhouding.
 11. Overname van een stichting en verstrekken van een lening aan die stichting.

 

Commissies
De Raad van Toezicht heeft drie reguliere commissies.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze auditcommissie bestaat uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht. Op basis van een reglement bediscussieert deze auditcommissie onderwerpen betreffende kwaliteit en veiligheid en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Bij de vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn in elk geval de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van het Bureau Beleid & Kwaliteit aanwezig. Deze auditcommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten is de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot diverse onderwerpen, zoals HKZ-certificering, kwaliteitsmanagementsysteem, risico’s in de patiëntenzorg en risico’s op klachten, incidenten en calamiteiten, digitale veiligheid, prestatie-indicatoren, elektronisch voorschrijven, R-EPD en het veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd waar een breed samengesteld gezelschap, bestaande uit in- en externe belanghebbenden, gezamenlijk hebben gesproken over de compliance in de zorg. Bij ieder overleg is de veiligheidscultuur in de organisatie nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Auditcommissie Financiën en Beheer
De auditcommissie Financiën en Beheer, bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreekt op basis van een reglement de financiële gang van zaken en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast worden ook operationele zaken besproken. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie Financiën en Beheer.
De auditcommissie Financiën & Beheer heeft in 2017 in totaal vier keer vergaderd. De bijeenkomsten van de auditcommissie vinden plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de controller. Er werd onder andere aandacht besteed aan de begrotingen, jaarrekeningen, Management Letter, accountantsverslag, liquiditeitspositie, trimesterrapportages, financiële positie Roessingh Beheer en Roessingh, Centrum voor Revalidatie, evaluatie functioneren huidige accountant en werving nieuwe accountant, herijking van het treasury-statuut en evaluatie van het reglement van auditcommissie Financiën en Beheer. De financiële aandacht had zowel betrekking op de exploitatie van het revalidatiecentrum als op de commerciële Bv’s.
De auditcommissie Financiën & Beheer is nauw betrokken geweest bij het wervingstraject van een nieuwe controlerend accountant EY, die in 2018 start.

Selectie- en Remuneratiecommissie
De Remuneratie- en benoemingscommissie is in 2017 eenmaal bij elkaar geweest voor het voeren van het functioneringsgesprek met de bestuurder waarbij feedback is gevraagd bij diverse geledingen uit het concern.

Daarnaast is de Remuneratie- en benoemingscommissie in 2017 vier maal bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur in verband met de wervingsprocedure van twee leden voor de Raad van Toezicht. Een extern bureau heeft de werving begeleid.

Een ondernemend jaar

Verbeteren eerstelijns zorg – Revalidatie Magazine december 2017

“Wat er ook gebeurt, ik verzorg jou thuis”, heb ik haar beloofd. Uiteraard was dat zwaar, maar wij kregen gelukkig geweldige ondersteuning die werd gecoördineerd door revalidatiearts Reinout van Vliet van Roessingh. Lees het hele artikel ‘Verbeteren eerstelijns zorg’ in Revalidatie Magazine.

Lees het hele artikel hier

Medezeggenschap – Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad (COR) behandelt alle zaken rondom medezeggenschap die twee of meer organisatieonderdelen van Roessingh Concern aangaan. De COR heeft uit zeven zetels, waarvan er in 2017 zes bezet waren. De leden zijn afgevaardigden vanuit de verschillende OR-en van het revalidatiecentrum, Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) en rdgKompagne. Naast de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur zijn er ook jaarlijks afstemming met de directieraad en twee vergaderingen met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Lees meer

Samenstelling Centrale ondernemingsraad

Naam

Mevrouw F. van Rijn

Mevrouw A. Mast

Mevrouw C. Fierkens

De heer M. van de Bovenkamp

De heer E. Oosterloo

De heer A. Leus

Aangetreden

2013

2015

2015

2015

2015

2015

Lid namens

RCR

RCR

RCR

RRT

RRT

rdgKompagne

Bijzonderheden

voorzitter van de centrale ondernemingsraad

vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad

secretaris van de centrale ondernemingsraad

Concernbrede thema’s

Doorlopend sociaalplan Roessingh
De centrale ondernemingsraad is als toehoorder betrokken bij de gesprekken van de directie van Roessingh met de vakbonden, om te komen tot een doorlopend sociaalplan voor Roessingh. Zolang daarover nog geen overeenstemming is bereikt, blijft het sociaalplan bij beperkte bovenformatie zoals vastgesteld is met de centrale ondernemingsraad, van toepassing.

Invulling medezeggenschap centrale ondernemingsraad
Dit jaar hebben er weinig onderwerpen op het niveau van de centrale ondernemingsraad gespeeld en om die reden is de toekomst van de centrale ondernemingsraad in de vergaderingen aan de orde gesteld. Besloten is de Centrale Ondernemingsraad per 1 maart 2018 stop te zetten en de invulling van de medezeggenschap op niveau van de organisatieonderdelen te brengen. Dit sluit beter aan op de praktijk.

Naam

Mevrouw C. Fierkens

Mevrouw F. van Rijn

De heer P. Friskus

Mevrouw A. Mast

Mevrouw A. Lenferink

Mevrouw S. Frederix

Mevrouw M. Fokkens

De heer G. Schoppmann

Mevrouw E. Läken

Mevrouw L. Bies

Mevrouw I. van der Meulen

Aangetreden

2014

2012

2012

2012

2015

2012

2012

2012

2012

2015

2016

Bijzonderheden

voorzitter ondernemingsraad

secretaris ondernemingsraad

secretaris ondernemingsraad

vicevoorzitter ondernemingsraad

lid tot 1 september 2017

Onderwerpen waaraan aandacht is besteed:

 • De ondernemingsraad heeft diverse beleidsdagen met management en Raad van Bestuur bijgewoond.
 • Periodiek over stand van zaken financiën en verzuimcijfers.
 • Bij diverse onderwerpen is vanuit de ondernemingsraad aandacht gevraagd voor de communicatie binnen de organisatie.
 • Notitie Thuiswerken
 • Organisatieontwikkeling
 • Ontwikkelingen servicebedrijf
 • Ontwikkelingen BA/SSR
 • Instemmingsverzoek uitruil afschaffen Goede vrijdag als extra vrije dag tegen het afschaffen van het koffiegeld.

 

Op 20 februari 2018 vinden er ondernemingsraadverkiezingen plaats.

Medezeggenschap – Cliëntenraad

Speerpunten CRR 2017

 • patiëntenportaal
 • pijn
 • (ver-)nieuwbouw
 • veiligheid (valpreventie, VIM-meldingen)
Lees meer

Samenstelling Cliëntenraad

Naam

De heer H. Lunter

Mevrouw H. Veneman

Mevrouw C. de Jong

Mevrouw M. Voulon

De heer H. Oude Engberink

De heer C. van Dalen

De heer M. Hofman

De heer J. Schreuder

De heer P. Nelissen

Mevrouw S. Boomstra

Aangetreden

2011

2008

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2015

2017

Aftreden per / herbenoeming niet mogelijk

2020

2017

2021

2022

2023

2023

2024

2024

2024

2026

Adviezen en besproken onderwerpen
Er zijn in het verslagjaar twee formele adviesaanvragen geweest door de Raad van Bestuur.

 • De CRR heeft een positief advies gegeven om als Cliëntenraad te functioneren voor RoessinghMedinello.
 • De CRR heeft een positief advies uitgebracht over het aanstellen van de Geschillencommissie EZA en de klachtenfunctionaris voor RoessinghMedinello

 

In het overleg en de correspondentie met de Raad van Bestuur kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Financiën
 • De planning van afspraken voor de cliënt,
 • Rookbeleid,
 • Bedbeleid verpleegafdelingen,
 • Wachtlijst
 • Taxipoint
 • Medicatieveiligheid

Met de Raad van Toezicht is gesproken over het thema kwaliteit en veiligheid.

Opzet cliëntenraad voor RoessinghMedinello
De Cliëntenraad (CR) van Roessingh heeft op de adviesaanvraag van het bestuur op 24-10-2016 een positief advies gegeven. In eerste instantie worden er drie leden uit de CR van Roessingh benoemd om de CR van RoessinghMedinello (CrRM) op te zetten. Ook op deze advies aanvraag geeft de CR van Roessingh een positief advies. In eerste instantie is een termijn van 1 jaar afgesproken.

Medezeggenschap – Medische Staf

De Medische Staf telt in het verslagjaar 27 leden en 7 buitengewone leden, zoals gedefinieerd in het Document Medische Staf. De Medische Staf is in 2017 twaalf keer bijeen geweest voor haar reguliere stafvergadering.

Lees meer

Samenstelling Medisch Stafbestuur
Het Medisch Stafbestuur bestond in 2017 uit vier leden. De samenstelling was als volgt

Naam

De heer R.O. van Vliet

Mevrouw E. J. B. L. Kottink

De heer prof. dr. J. S. Rietman

Mevrouw J. Geelen

Mevrouw A.M. Hepping

Aangetreden

2013

2012

2016

2014

2017

Aftreden per / herbenoeming niet mogelijk

2019

2018

2019

2017

2023

Het Medisch Stafbestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd. In 2017 kwamen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur negen keer bijeen. Het Medisch Stafbestuur vergadert een keer per jaar met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het Medisch Stafbestuur vergadert eens per jaar met de Cliëntenraad en twee keer per jaar met de Ondernemingsraad. Deze vergaderingen hebben een informerend en oriënterend karakter. Tenslotte vergadert het Medische Staf Bestuur twee keer per jaar met de medische managers. Deze vergaderingen worden gebruikt om (overlappende) stafonderwerpen en onderwerpen ‘uit de lijn’ met elkaar af te stemmen.

Adviesaanvragen
In 2017 zijn de volgende adviesaanvragen aan de orde geweest en binnen de daarvoor gestelde termijn van een advies aan de Raad van Bestuur voorzien:

 • Onderzoeksregelingen;
 • Continuïteit binnen het revalidatienetwerk;
 • Bureau opleidingen;
 • De rol van de revalidatiearts betreffende CBR-keuringen.

 

Commissies
De Medische staf onderscheidt de volgende commissies, waarin elk één of meerdere revalidatieartsen zitting hebben:

 • IFMS-commissie;
 • Vertrouwenscommissie;
 • Refereercommissie;
 • Huisvestingscommissie;
 • Eerstelijns commissie;
 • Opleidingscommissie.

 

Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)
Voor het IFMS-systeem is een commissie gevormd en hebben vier revalidatieartsen een opleiding tot apraissor gevolgd. In 2017 heeft een aantal IFMS-sessies plaatsgevonden volgens vooraf vastgesteld schema.

Beleidsdagen
In april en november 2017 hebben beleidsdagen plaatsgevonden, onder begeleiding van de ambtelijk secretaris van de medische Staf. Deze beleidsdagen waren gericht op de goedkeuring en verdere uitwerking van actiepunten uit de Position Paper van de Medische Staf. Verder is de dienstenportfolio van de drie behandelsectoren uitgewerkt.

VRA-visitatie
Eens per vijf jaar wordt het revalidatienetwerk rond Roessingh door de wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen (VRA) op inhoud en kwaliteit gevisiteerd. In september 2017 vond de visitatie plaats. De visitatie is zeer goed verlopen. De rapportage liet een paar minor verbeterpunten zien, waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden.

Belangrijke aandachtspunten
De Medische Staf heeft zich in 2017 bezig gehouden met een aantal belangrijke inhoudelijke- en beleidszaken, zoals:

 • Een eerste aanzet tot alcoholbeleid;
 • De herontwikkeling van de organisatie;
 • Ziekenhuisrevalidatie binnen het revalidatienetwerk;
 • Evidence Based Practice;
 • Onderzoeksregelingen (wetenschappelijk onderzoek) voor artsen en behandelaren;
 • Een besluit rondom de Parkinson-revalidatie;
 • Budget Organisatorische Eenheid en (eventuele) oprichting van een Vereniging Medische Specialisten in Dienstverband;
 • Landelijke behandelmodules voor Medische Specialistische Revalidatie.
Een ondernemend jaar

Derde prijs voor posterpresentatie bij EFAD symposium

Diëtiste Dea Schröder heeft bij het EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) symposium in Rotterdam de derde prijs gewonnen in de categorie universiteit, hogeschool en zorg, met hun posterpresentatie ‘Diagnosing the nutritional status in Cerebral Palsy’.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden