Profiel van de organisatie

Roessingh Concern is een organisatie die met al haar onderdelen actief is in specialistische revalidatiebehandeling en -zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten op het gebied van revalideren. Kortom: alles onder één dak en dat is uniek in Nederland.

Roessingh onderscheidt zich door vooraanstaand wetenschappelijk technologisch onderzoek en implementatie van bewezen technologische vernieuwingen en toepassingen. Roessingh vergroot de zelfredzaamheid van de patiënten en stelt hen in staat om (weer) betekenisvol te participeren aan de samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Roessingh Concern laten zien waar wij voor staan. Deze waarden klinken door in alles wat we doen.

  • Vernieuwend: Wij zijn er van overtuigd dat het vernieuwen en ontwikkelen van diagnostische methoden en behandelmethoden, processen en producten noodzakelijk zijn om blijvend aan de vraag van de patiënten te kunnen voldoen. Met vernieuwen leveren wij een bijdrage aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de zorg betaalbaar blijft.
  • Attent: Wij zijn attent naar onze patiënten en naar elkaar. Wij reageren alert op de kansen en mogelijkheden.
  • Samen: Wij geloven in de kracht om samen het beste resultaat tot stand te brengen. Dat doen wij multidisciplinair met onze patiënten, die centraal staan in ons handelen en betrekken daar waar nodig andere zorgaanbieders.

 

Structuur

Roessingh Concern bestaat uit verschillende onderdelen. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie geeft aan jong en oud medisch specialistische revalidatie met de modernste hulpmiddelen en nieuwste technieken. Roessingh Arbeid is ook een onderdeel van het revalidatiecentrum.

Roessingh Revalidatie Techniek is een erkend producent van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van RRT.

rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen voor mensen met een beperking. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van rdgKompagne.

RoessinghMedinello, een samenwerking tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie, is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 65% van de aandelen van RM.

Roessingh Vastgoed beheert de gebouwen van Roessingh. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van Roessingh Vastgoed.

Roessingh Concern heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met Roessingh Research and Development en Universiteit Twente. RRD is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine.

De medezeggenschap wordt binnen Roessingh door drie adviesorganen ingevuld. De medewerkers zijn vertegenwoordigd in een (Centrale) Ondernemingsraad, de patiënten in de Cliëntenraad en de artsen in het Medisch Staf Bestuur.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Zowel klinische als poliklinische revalidatie kunnen patiënten bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, terecht. Onder leiding van de revalidatiearts werkt een team van deskundige behandelaren aan hun herstel. Roessingh is een medisch specialistisch revalidatiecentrum, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. Daarnaast blijft revalidatie maatwerk. De therapeuten stemmen daarom de behandelingen af op de patiënt, met als doel de patiënt met beperking zo goed mogelijk te laten functioneren. Zowel volwassenen als kinderen kunnen voor hun revalidatietraject bij Roessingh terecht.

In de onderdelen Klanten en partners,  Maatschappij en Medewerkers volgt een uitgebreide terugblik op het jaar 2017 van Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Roessingh Revalidatie Techniek

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) vervaardigt en verstrekt prothesen, orthesen, orthopedisch schoeisel, therapeutische elastische kousen en mammacare producten. De gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers leveren maatproducten, afgestemd op de individuele wensen van de klanten.

In 2017 bouwde RRT voort op de stabiliteit van 2016. De inspanningen van afgelopen jaren op het gebied van opleiding en interne bedrijfsvoering zijn verder vormgegeven. De omzet is gedaald met ongeveer 3%. De druk vanuit de verzekeraars op de markt blijft in de afgelopen jaren onevenredig groot. Het meest duidelijk is dit te zien in de instrumentmakerij. Hier zijn geen nieuwe toetreders meer en vindt consolidatie plaats.

In een markt waarin RRT in haar werkgebied tot de grootste spelers behoort is het belangrijk om te blijven investeren in het personeel. In 2017 hebben alle medewerkers een training ‘feedback geven en ontvangen’ gevolgd. Dit draagt bij aan goede kwaliteit en dienstverlening bij RRT.

De productgroep orthopedische schoenen heeft in 2017 goed gepresteerd. De geleverde kwaliteit wordt steeds breder bekend en de investeringen in mensen en processen hebben hier zeker aan bijgedragen.

De markt voor de productgroep orthopedische instrumentmakerij is grotendeels verzadigd. RRT is hoofdleverancier voor oostelijk Nederland. In 2017 is er een onverwachte daling geweest bij de protheses betreffende instroom van nieuwe cliënten. Ook uit nader onderzoek is niet gebleken dat omzet ‘wegstroomde’. Deze situatie heeft gezorgd voor ruim 10% minder omzet bij deze productgroep. Gezien de minimale marges zijn dergelijke trends zorgelijk.

De productgroep TEK/mammacare heeft zwaar te lijden onder de druk van de zorgverzekeraars. Door de clustering van prijzen vindt een druk op de marge plaats. In 2016 constateerden we al dat een gewijzigde prijsstelling meer recht lijkt te doen aan de realiteit in deze markt. Dit kunnen we voor 2017 nogmaals onderschrijven.

Vooruitblik 2018
De klanten van RRT zijn tevreden en het personeel kenmerkt zich door vakmanschap en loyaliteit. Deze beide eigenschappen zijn positief. Zorgverzekeraars hebben aan deze punten weinig boodschap. De wijze van contractering kenmerkt zich door database-inkoop. Dit betekent dat op basis van datasets vergelijkingen worden gemaakt. Echter ontstaan door het ontbreken van kennis dan vreemde situaties. De grootste uitdaging van RRT is dan ook om te komen tot een normale verhouding met de inkopende partij. Hiertoe blijft RRT zich sterk maken om samen met enkele andere gerespecteerde partijen een nieuwe koers in te zetten.
RRT heeft het geloof dat niet alleen met de klant, maar ook met de verzekeraar een partnership mogelijk is, dat meer recht doet aan de huidige situatie. Voor de klanten van de verzekeraars en RRT ontstaat dan een win-winsituatie.

RoessinghMedinello

RoessinghMedinello (RM) is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie en is eind 2016 ontstaan uit een initiatief van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie. RoessinghMedinello is operationeel onder een eigen WTZi toelating.

RoessinghMedinello staat voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden, waarbij RM zich richt op de vormen van midden complexe chronische pijn welke poliklinisch en in een multidisciplinair team van artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten behandeld kunnen worden. Het beroepskader revalidatiegeneeskunde en het behandelkader Pijnrevalidatie zijn hierbij leidend. Er is een afgestemde triage tussen het Roessingh, Centrum voor Revalidatie Pijnteam en RM waarbij een revalidatiearts tijdens de intake beoordeelt waar de patiënt het beste geholpen kan worden binnen het concern. Na de intake wordt doorverwezen naar een van beide organisaties, waar vervolgens de behandeling start.

Vanaf de start eind 2016 tot eind 2017 zijn er 200 behandeltrajecten uitgevoerd. Gemiddeld vinden er meer dan drie intakes per week plaats. Er is tot op heden gewerkt vanaf twee locaties, in 2018 zal na een interne verbouwing gewerkt worden vanaf een locatie. Dit is voor cliënten duidelijker en prettiger.

De ambitie is om in 2018 meer dan 300 trajecten uit te voeren, hiervoor zal een tweede behandelteam ingericht worden en het aantal fte’s stijgen naar tien.

rdgKompagne

Er kan worden gesteld dat 2017 in meerdere opzichten voor rdgKompagne als zeer intensief, maar tevens als uiterst succesvol bestempeld kan worden. rdgKompagne heeft in 2017 haar positie als marktleider op het gebied van ondersteunende communicatie, omgevingsbediening en PC-aanpassingen sterk weten uit te bouwen. Niet alleen op het gebied van oogbesturing, waarin de onderneming in Nederland een unieke rol vervult, maar op alle deelgebieden is een belangrijke groei gerealiseerd. De totale omzet is met zo’n 17% gestegen.

Ook de instellingenmarkt voor projectiesystemen en assessmenttools laat een gestage groei zien. Jaarlijks verzorgt deze businessunit vele clinics op tal van scholen en instellingen door geheel Nederland. Daarbij is gebleken dat dit tevens een uitstekend marketinginstrument is voor de reguliere markt. Vele therapeuten van de nieuw bezochte scholen en instellingen weten hun weg naar rdgKompagne te vinden.

Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar in de personele bezetting; de onderneming is in 2017 fors gegroeid en het personeelsbestand is in de afgelopen periode met 10% toegenomen. Dit zorgt naast uitbreiding evenwel ook voor een aanzienlijke belasting gezien inwerktijd en begeleiding.

Naast bovengenoemde productgroepen heeft rdgKompagne in 2017 twee acquisities gepleegd: allereerst werden in het voorjaar de webshops van Eelke Verschuur aan het portfolio toegevoegd. De webshops voorzien met name in het low-tech segment en zijn zowel actief op de Nederlandse, Belgische als Duitse markt. De onderneming heeft er bewust voor gekozen om de handelsnamen Eelke Verschuur en Eklee (Duitse markt) voor deze webshops in stand te houden. De tweede acquisitie betrof ActiComm: een systeem voor spel, ontwikkelingen en dagbesteding dat met name is gericht op speciaal onderwijs, instellingen voor EMB en de ouderenzorg. Hiervan heeft rdgKompagne zowel het ontwerp als de productie en de vermarkting overgenomen. Dit product past uitstekend in de productlijn van Projectiesystemen en Assessmenttools voor de Instellingenmarkt.

Algemene gegevens
Bezoekadres

Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede

Postadres

Postbus 310
7500 AH Enschede

Telefoon

053 – 487 58 75

Fax

053 – 433 96 55

Website

www.roessingh.nl

Kamer van Koophandel

Stichting Revalidatiecentrum Het Roessingh
KvK Veluwe en Twente nummer 41027866

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden