Monitoring en coaching

 

Met behulp van sensoren kunnen we uiteenlopende gegevens over een persoon verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die meten hoeveel patiënten in hun dagelijkse leven bewegen, maar ook aan een bloeddrukmeter, zuurstofsaturatiemeter of GPS-trackers.

Actief en plezierig ouder worden met technologische ondersteuning
Promotieonderzoek Miriam Cabrita

In 2015 definieerde de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Gezond ouder worden’ als “het proces van ontwikkelen en behouden van het functionele vermogen dat welzijn op oudere leeftijd mogelijk maakt“. Om de zorgkosten te verminderen en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren is het erg belangrijk om strategieën te vinden die een bijdrage leveren aan het behouden van de functionele onafhankelijkheid van ouderen. Miriam Cabrita werd geïnspireerd door de principes van positieve gezondheid en onderzocht hoe technologie de fysieke activiteit en het emotionele welbevinden kan bevorderen om zo het gezond ouder worden te ondersteunen. In het concept van de positieve gezondheid gaat men ervan uit, dat gezond ouder worden niet alleen afhangt van de aan- of afwezigheid van ziektes, maar ook om het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te blijven voeren.

Lees meer
Actief en gezonder ouder worden, fysieke activiteit en emotioneel welbevinden

In haar onderzoek gaat Miriam Cabrita uit van drie overlappende thema’s: actief en gezonder ouder worden, fysieke activiteit en emotioneel welbevinden.

Gezond ouder worden geeft de mens een actieve rol voor de eigen gezondheid, waarbij de nadruk ligt op het belang van gezond gedrag als strategie om ook op oudere leeftijd de eigen regie te behouden. eHealth toepassingen – systemen die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologieën bij de preventie, diagnose en/of behandeling van ziekten op afstand – zijn veelbelovend voor de ondersteuning van oudere volwassenen bij het bereiken en in stand houden van gezond gedrag.

De fysieke activiteit is één van de speerpunten in het vinden van strategieën ten behoeve van gezond ouder worden. Onder fysieke activiteit vallen alle vormen van vrijwillige beweging tijdens het dagelijks functioneren. Dat een actieve levensstijl belangrijk is voor de gezondheid is algemeen bekend, echter bewegen de meeste oudere volwassenen niet genoeg. Als redenen wijzen ouderen vaak naar een slechte gezondheid, gebrek aan interesse en/of tijd en geen plezier te beleven aan het uitvoeren van bepaalde lichaamsactiviteiten.

Met emotioneel welbevinden doelt Miriam Cabrita op de aanwezigheid van positieve emoties, de afwezigheid van negatieve emoties en de tevredenheid over het eigen leven. Positieve emoties worden door situaties in het dagelijkse leven beïnvloed en zijn daarom gevoelig voor schommelingen.

Relatie tussen positieve emoties en het functionele vermogen

Er zijn sterke aanwijzingen dat fysieke activiteit een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van functionele achteruitgang. Maar hoe dragen positieve emoties bij aan het behoud of de afname van deze functionele vermogens? Het systematisch literatuuronderzoek toont aanwijzingen voor een verband tussen functioneel vermogen en positieve emoties, echter blijft de richting van deze relatie onduidelijk. Er zijn enkele, maar beperkte aanwijzingen dat een frequentere ervaring met positieve emoties gerelateerd is aan een beter functioneren en vertraging van de afname van functionele vermogens. Een valide conclusie kon echter niet worden getrokken vanwege het beperkte aantal studies dat voldeed aan de inclusiecriteria en de verschillen in onderzoeksmethoden en steekproefpopulaties. Ondanks dit zijn de gepresenteerde resultaten in lijn met de theorieën van positieve psychologie die suggereren dat frequente ervaring van positieve emoties bijdraagt aan veerkracht om momenten van tegenspoed op latere leeftijd het hoofd te bieden. Samenvattend ondersteunen deze bevindingen, in combinatie met de theoretische modellen, dat emotioneel welbevinden positieve gevolgen heeft voor de functionele capaciteiten van oudere volwassenen.

Relatie tussen positieve emoties en lichaamsbeweging

Tevens onderzocht Miriam Cabrita op welke manier ouderen gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen in het dagelijks leven om zo het actief en plezierig ouder worden te ondersteunen. Hiervoor onderzocht zij welke activiteiten lichaamsbeweging met zich meebrengen en als plezierig worden ervaren. Daarnaast is er ook een longitudinaal onderzoek verricht naar de sociale en fysieke context van dagelijkse fysieke activiteit, bijvoorbeeld locatie, sociaal gezelschap en soort activiteit, en het bijbehorende plezier dat ouderen hierbij hebben ervaren. Dit onderzoek toont aan dat buitenactiviteiten en sociale relaties een bijdrage leveren aan de dagelijkse activiteit van oudere volwassenen. Hoewel huishoudelijke activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse lichaamsbeweging van oudere volwassenen, worden deze echter niet als prettig ervaren. Als meest prettige vorm van activiteit wordt uitgaan ervaren, mede om actief te blijven binnen de sociale gemeenschap. Verder blijkt dat bij vrijetijdsactiviteiten meer fysieke activiteit gepaard gaat met een intensievere ervaring van positieve emoties (in dit geval plezier), maar dat dit niet geldt voor dagelijkse bezigheden zoals eten of reizen. De resultaten van de studie ondersteunen de hypothese dat het identificeren en bevorderen van plezierige activiteiten een goede strategie kan zijn om actief en gezond ouder worden te ondersteunen.

Technologie in het dagelijks leven

In de volgende stap werd in twee delen onderzocht hoe oudere volwassenen gezondheidstechnologie ervaren in het dagelijks leven en wat zij ervan verwachten.
In het eerste deel werd door middel van semigestructureerde interviews bij twaalf oudere volwassenen gekeken naar de huidige manier van gezondheidsmanagement in het dagelijks leven, de houding ten opzichte van het gebruik van technologie en de verwachtingen van technologie. Deze studie richtte zich op vier gezondheidsdomeinen: fysieke functie, cognitieve functie, voeding en welbevinden. De resultaten hiervan suggereren dat de mate van betrokkenheid van ouderen de regie van hun gezondheid afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de eigen medische voorgeschiedenis of naaste verwanten. Verder wordt duidelijk dat ouderen een positieve houding hebben ten opzichte van technologie om hun gezondheid te ondersteunen, zolang deze technologie maar geïntegreerd is in het dagelijks leven, gericht is op persoonlijke behoeften en voorkeuren, empathisch is en niet in de plaats komt van bestaand menselijk contact.
In het tweede deel hebben dezelfde oudere volwassenen deelgenomen aan een korte interventie, waarin doelen gesteld werden voor actief gedrag en waarin feedback op gedrag gegeven werd, om zo de fysieke activiteit en het emotionele welbevinden te monitoren en coachen in het dagelijks leven. De gegevens van het tweede deel zijn verzameld door middel van stappentellers en herhaaldelijke metingen met een mobiele applicatie. De resultaten suggereren dat de houding ten opzichte van technologie positief blijft of zelfs verbetert na het gebruik van technologische toepassingen, de meeste deelnemers ervaren echter geen toegevoegde waarde van het monitoren van positieve emoties in het dagelijks leven.

De auteur

Miriam Cabrita is biomedisch ingenieur en heeft haar promotieonderzoek gedaan bij Roessingh Research and Development (RRD) en de Universiteit Twente. Omdat er tijdens de afgelopen vier jaar veel veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van technologie en ook in het concept van positieve gezondheid, zet Miriam haar onderzoek voort naar het gebruik van technologie om mensen te ondersteunen om actiever te worden in voornamelijk zelfmanagement en preventie van chronische ziektes. Haar focus ligt met name op technologie die sociale contacten kan bevorderen.

Referenties
  • Cabrita, M., Lamers, S., Trompetter, H., Tabak, M., & Vollenbroek-Hutten, M. (2016). Exploring the relation between positive emotions and the functional status of older adults living independently: a systematic review. Aging & Mental Health.
  • Cabrita, M., Lousberg, R., Tabak, M., Hermens, H.J., & Vollenbroek-Hutten, M.M.R. (2017). An exploratory study on the impact of daily activities on the pleasure and physical activity of older adults. European Review of Aging and Physical Activity, 14(1), 1. Fredrickson, B.L., & Joiner, T. (2002). Positive Emotions Trigger Upward Spirals Toward Emotional Well-Being. Psychological Science, 13(2), 172-175.
  • World Health Organization (2015). World report on ageing and health. Luxembourg.
App gecombineerd met interactieve playground helpt astmapatiëntjes in MST

Kinderen met astma zijn geneigd om weinig te bewegen omdat ze het zo snel benauwd krijgen. Je ziet ze sneller langs de kant staan bij gym of spelen niet mee op het schoolplein. Maar om hun astma zo goed mogelijk onder controle te houden, is bewegen juist heel belangrijk. In juli 2017 werd daarom op de poli Kindergeneeskunde van Medisch Spectrum Twente de interactieve playground AIRplay geopend. Bewegen en monitoren wordt hierbij dus gecombineerd.

Lees meer
Bewegen, bewegen

Kinderarts Boony Thio zocht naar een methode om astmapatiëntjes meer te laten bewegen en meer contact te laten hebben met leeftijdsgenoten, maar ook naar een manier om hen beter te kunnen monitoren tussen ziekenhuisbezoeken in. En hoe kan dat beter dan op een manier die de kinderen het meeste aanspreekt, door middel van games. Iedereen weet nog hoe Pokémon Go hele groepen kinderen en jongeren weer buiten aan het bewegen kreeg.

Samenwerking

Uit een nauwe samenwerking tussen MST, ZGT, Universiteit Twente en Roessingh Research and Development is het idee van een interactieve playground in combinatie met een astma app ontstaan. Door de inzet van games en technologie worden kinderen gereactiveerd, sociaal gemotiveerd en leren ze met behulp van ‘games’ alles over bewegen en zelfmonitoring.

De dokter weet alles van symptomen en gedragspatronen en de onderzoekers van de vakgroepen Biomedische Signalen & Systemen en Human Media Interaction (HMI) van de UT zijn bij uitstek thuis in wearables, data en monitoring. Roessingh Research and Development is betrokken vanwege hun kennis bij het tracken en monitoren in de thuissituatie. De onderzoekers van de UT ontdekken en analyseren op basis van relevante datatrends hoe de patiëntjes zich ontwikkelen. Blijven zij stabiel of juist niet? Dat alles bij elkaar is hele relevante informatie voor de patiëntjes en hun ouders, maar zeker ook voor de dokter in de spreekkamer.

Pioneers in Health Care Innovatiefonds

Het project AIRplay: Zelfmanagement bij jonge kinderen met astma, is een project dat mogelijk wordt gemaakt door een innovatievoucher van het Pioneers in Health Care Innovatiefonds. Het Pioneers in Health Care Innovatiefonds bestaat sinds 2014. Het doel is om de samenwerking tussen medische specialisten en onderzoekers van UT-instituut MIRA te stimuleren. Dat moet tot innovatieve technologieën leiden om de patiëntenzorg te verbeteren.

AIRplay

AIRplay is een innovatief gameconcept voor zelfmanagement van kinderen met astma. AIRplay bestaat uit een gepersonaliseerde, gamified app voor monitoring en coaching in het dagelijks leven en een interactieve playground waar kinderen samen kunnen spelen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

Klik hier voor de website van AIRplay

Council of Coaches
Virtuele advies raad

In Council of Coaches is er een virtuele advies raad, bestaande uit een groep van coaches, die de gebruiker adviseert over gezondheid en welzijn. De individuele coaches hebben allen hun eigen expertise, persoonlijkheid en manier van coachen. Neem deel aan een gesprek en werk aan je gezondheid!

Klik hier voor de website van Council of Coaches

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden