Cliëntenraad

De CRR heeft in 2018 negen leden en bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, oud-patiënten en andere betrokkenen. De CRR heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de bevordering van kwaliteitsaspecten, die relevant zijn voor de beleving van het welbevinden van patiënten. Zij geeft, vanuit het perspectief van de patiënt, gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2018

 

 

 

 

Overleggen
De CRR vergadert iedere maand, met uitzondering van de maand augustus. De medisch bestuurder is iedere twee maanden aanwezig tijdens de vergadering. De CCR overlegt jaarlijks met de Raad van Bestuur en daarnaast overleggen de voorzitter en vicevoorzitter van de CCR eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur. De CCR overlegt jaarlijks met de Raad van Toezicht en afvaardiging van de Medische Staf.

Informatievoorziening
De Cliëntenraad haalt haar informatie over ervaringen met de behandeling en het verblijf in het revalidatiecentrum onder meer uit cliëntenenquêtes, de klachtenrapportage en de klankbordgroep van klinische patiënten, waarbij iedere twee maanden een lid van de CRR aanwezig is. De CRR ontvangt ter informatie de notulen van vergaderingen met het MT, de OR en tot maart 2018 ook van de COR.

Investeren in de cliëntenraad
Een goed functionerende CCR is belangrijk voor onze organisatie, daarom investeren we in een ambtelijk secretaris voor gemiddeld vier uur per week en de daarbij behorende overheadkosten. Het revalidatiecentrum draagt ook overige kosten voor de CCR, zoals vakantiegeld, reiskosten, vergaderfaciliteiten, deskundigheidsbevordering, lidmaatschap, Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), etc. De patiëntenvoorlichtingsfunctionaris treedt op als ambtelijk secretaris en is bij de vergaderingen van de CRR. Zij is namens de CCR contactpersoon voor de Raad van Bestuur en leidinggevenden binnen Roessingh. Als dat aan de orde is, nodigt zij namens de CRR leidinggevenden of projectleiders uit bij een vergadering, voor het geven van een presentatie over een specifieke thema. Daarnaast stelt zij in samenspraak met de voorzitter de agenda op en informeert ze de organisatie over de visie en ontwikkelingen van de CRR.

Speerpunten CRR 2018
Dit waren in 2018 de speerpunten die de focus van de CCR bepaalden:

 • Patiëntenportaal
 • Pijnrevalidatie
 • (ver-)nieuwbouw
 • Veiligheid (valpreventie, VIM-meldingen)

 

Adviezen en besproken onderwerpen

Adviezen
De Raad van Bestuur deed in het verslagjaar geen formele adviesaanvragen. De CRR bracht in het verslagjaar geen ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur.

Besproken onderwerpen
In het overleg en de correspondentie met de Raad van Bestuur kwamen deze onderwerpen aan bod:

 • Op uitnodiging nam de heer Schreuder namens de CCR deel aan de visiegroep ver/nieuwbouw.
 • Op uitnodiging namen twee leden deel aan de beleidsdagen van Roessingh.
 • Op uitnodiging nam een afvaardiging deel aan de Parade (bespreken jaarplannen).
 • Op uitnodiging nam een afvaardiging deel aan de gesprekken over de nieuwe leden Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stuurde een concept profielschets voor de nieuwe leden toe.
 • Kaderbrief 2019.
 • VIM-rapportage.
 • Jaarplan 2018 ‘Een huis vol verhalen’.
 • Rapportage HKZ.
 • Organisatieontwikkeling ‘handen aan het bed’.
 • Tertaalrapportage.

 

Overleg met de Raad van Toezicht
Het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht was in november. Er werd gesproken over hospitality en de kwaliteitsrapportage. Bij dit overleg waren twee leden van de Raad van Toezicht aanwezig en de Raad van Bestuur.

Gastsprekers tijdens overleggen

 • Directeur van Roessingh Arbeid over ontwikkelingen.
 • Hoofd verpleegafdeling 2 en 3 over hospitality, ontwikkelingen verpleegafdeling en het valpreventieprotocol.
 • Hoofd ICT met een demonstratie van de testomgeving VIPP.
 • Manager FA met een toelichting op de jaarrekening.
 • Facilitair manager over de tv-aansluiting op de verpleegafdeling.
 • Lid Raad van Toezicht over cliëntperspectief en incidentmeldingen.

 

Beïnvloeding beleid
De CCR beïnvloedde het beleid voor een nieuwe provider voor de TV, naar aanleiding van storingen die leidden tot klachten van patiënten.

Commissie van vertrouwenslieden
De CCR is aangesloten bij de LCvV en kan, indien nodig, bij een meningsverschil met de Raad van Bestuur de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden Cliëntenraden benaderen. In het verslagjaar was er geen meningsverschil tussen de Raad van Bestuur en de CRR dus is LCvV niet ingeschakeld.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden