Refereercommissie

In de refereercommissie hebben twee revalidatieartsen zitting. Zij organiseren refereeravonden voor de Medische Staf. Het doel is hierdoor stafleden op een laagdrempelige manier de hoogte te houden en kennis te delen. In 2018 hebben er vijf refereeravonden plaatsgevonden. Daarvan waren er vier geaccrediteerd door de VRA.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bevordert en handhaaft een optimaal opleidingsklimaat revalidatiegeneeskunde in Roessingh, Centrum voor Revalidatie. De commissie adviseert de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur zowel gevraagd als ongevraagd inzake de medische vervolgopleiding. Zij bewaakt de samenhang tussen de verschillende locaties van de opleiding in het opleidingscircuit Twente. Dit circuit betreft het revalidatiecentrum, en de afdelingen revalidatiegeneeskunde van Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

De commissie bestaat uit revalidatieartsen die als opleider werkzaam zijn in het revalidatiecentrum, MST, ZGT, vertegenwoordiging vanuit Raad van Bestuur en wetenschapsraad. Ook worden de AIOS vertegenwoordigd in de vergaderingen.

In 2018 is het Bureau Arts in Opleiding van start gegaan. Het management wordt gevormd door de opleider en hoofd P&O. Zij rapporteren aan de Raad van Bestuur. Alle AIOS en ANIOS die benodigd zijn om het opleidingsschema in te vullen, vallen onder het Bureau Arts in Opleiding.

Er is twee keer aan docentprofessionalisering gedaan; een workshop communicatiestijlen en een toelichting over het nieuwe toetssysteem M2 coassistenten.

In 2018 zijn er volgens de capaciteitsverdeling in OOR NO zes AIOS aangenomen, waarvan een in het opleidingscircuit Twente. In 2018 hebben drie AIOS de opleiding tot revalidatiearts met succes afgerond. Allen zijn in dienst gebleven van Roessingh Concern.

Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het collectioneren en de (digitale) ontwikkelingen van de bibliotheek. De collectie omvat medische informatie binnen het vakgebied revalidatiegeneeskunde en de daarbij behorende vakdisciplines. De bibliotheek is met name gericht op artsen, A(N)IOS, verpleegkundigen, therapeuten en andere behandelaren en voldoet aan de opleidingseisen vanuit de VRA (Vereniging voor revalidatieartsen).

De leden van de bibliotheekcommissie zijn twee revalidatieartsen die tevens opleiders zijn en de bibliothecaris. De leden van de commissie ontvangen en vragen input vanuit de genoemde doelgroepen.

Er is in 2018 24 uurs toegang gerealiseerd voor zowel de fysieke locatie van de bibliotheek (met personeelspas) als de digitale bibliotheek. De digitale bibliotheek is verbeterd door goede toegang tot online bibliotheekcatalogi en de klinische en reviewdatabases. Er wordt gestart met een scholingsprogramma, in het kader van evidence based practice, waarbij medewerkers gestimuleerd worden in het gebruik van de bibliotheek en het kunnen omgaan met de verschillende informatiebronnen en –kanalen.

Complicatieregistratiecommissie

Complicaties worden geregistreerd om informatie te verzamelen over hoe vaak ze voorkomen en welke factoren mogelijk een rol daarbij spelen. Deze informatie biedt een handvat voor patiëntenvoorlichting over risico’s en het zoeken naar mogelijkheden om de omvang en ernst van complicaties in de toekomst zo veel mogelijk te beperken. Uitkomsten van de registratie worden daarom regelmatig besproken. In de commissie hebben een revalidatiearts en een verpleegkundige zitting.

In 2018 werd de registratie van decubitus en infecties tijdens de klinische revalidatie onder de aandacht gebracht en werd de daadwerkelijke complicaties na neurolyse/neuromusculaire blokkades beter inzichtelijk gemaakt. In 2019 zullen bovengenoemde onderwerpen verder uitgewerkt worden en gaat er aandacht uit naar het invoegen van registratie DVT/longembolie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden