Veiligheidscommissie

Roessingh, Centrum voor Revalidatie staat voor het leveren van goede en betrouwbare revalidatiezorg in een veilige omgeving. Roessingh wil veilige omgeving bieden, en dus zoveel mogelijk oorzaken van onveiligheid óf het ontstaan daarvan wegnemen. Echter ligt binnen de revalidatiegeneeskunde besloten dat patiënten maximale regie hebben over hun behandeling, waarbij het nemen van risico’s niet vermijdbaar is. Dit moeten echter wel aanvaardbare risico’s zijn.

Veiligheidsstructuur
In de VMS-structuur staan vijf thema’s centraal. Elk thema kent een eigen commissie. Ze hebben ieder vastgestelde taken, een eigen reglement en een jaarplan.

De overkoepelende commissie is de veiligheidscommissie. Deze bestaat uit de voorzitters van de vijf commissies, een lid van de Raad van Bestuur, de aandachtsfunctionarissen vanuit het managementteam, hoofd informatisering en automatisering en een medewerker van beleid en kwaliteit. Deze commissie:

  • coördineert de inventarisatie van alle veiligheidsaspecten;
  • rapporteert aan de Raad van Bestuur;
  • adviseert de Raad van Bestuur inzake veiligheid van patiënten;
  • ondersteunt bij uitvoering van beleid en realisatie van doelstellingen.

 

Belangrijke onderwerpen in 2018:

  • Convenant Medische Technologie en risico-inventarisatie van hulpmiddelen;
  • Onaangekondigd bezoek van de IGJ, rapportage en verbeteracties;
  • AVG;
  • Aanpassing van infectiepreventie protocollen;
  • Rapportages betreffende Veilig Incidenten melden;
  • Projectplan Veiligheids Management Systeem; HKZ/VMS-audit, voorbereiding en rapportage.

 

Privacycommissie
Eind 2018 is gestart met een Privacy Commissie binnen de bestaande Veiligheidscommissie. Deze commissie stelden we in om alle vragen betreffende privacy te beantwoorden en om (beleids-) uitspraken te doen na afstemming met relevante besluitvormingsorganen.

Vooruitblik
2019 zal in het teken staan van herhaling van veiligheidsrondes binnen het revalidatiecentrum, aandacht voor het systeem van veilig incidenten melden, themabijeenkomsten op het gebied van veiligheid en continuering van bijeenkomsten van de veiligheidscommissie.

Commissie huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De commissie draagt zorg voor de inbedding van de meldcode bij Roessingh. Doel is het waarborgen van de patiëntveiligheid en het invullen van een signaleringsfunctie.

De commissie huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit vier aandachtsfunctionarissen; een orthopedagoog, psycholoog, jeugdarts en maatschappelijk werker. In 2018 heeft de commissie presentaties verzorgd in alle teams over de functie van de aandachtsfunctionarissen. In 2019 zullen alle medewerkers op de hoogte worden gesteld van de veranderingen in de Nieuwe Meldcode en vindt er (her)scholing van de aandachtsfunctionarissen plaats.

Kunst en Interieur Commissie

Binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie spelen kunstbeleving en kunstuiting een belangrijke rol voor zowel patiënten en hun mantelzorgers, als voor de professionals die er werken.
De basis van kunstactiviteiten door de kunst en interieur commissie wordt gevormd door een jaarkalender van exposities. Andere taken zijn het inventariseren en catalogiseren van de kunst in eigendom, het uitbreiden van de kunstcollectie en het uitvoeren van beheer en onderhoud van aanwezig werk.

De Kunst en Interieurcommissie bestaat uit een activiteitentherapeut, hoofd verpleging, manager facilitair bedrijf en een revalidatiearts. In 2018 is werk geëxposeerd van zowel professionele als amateurkunstenaars, en (oud-) patiënten. De expositie KunstZinnig werd op dinsdag 29 mei feestelijk geopend. De expositie bestaat uit tekeningen, schilderijen en beeldend werk gemaakt door patiënten tijdens hun revalidatie. Tijdens de open dag organiseerde de commissie een kunstroute door ons gebouw.

Daarnaast is de collectie wandpanelen onder de naam ‘Roessingh ART’ uitgebreid met het werk ARRT. De uitvoering van ‘Roessingh ART’ is in handen van de patiënten van Roessingh onder begeleiding van medewerkers activiteitentherapie. Het schilderij ARRT hangt in het gerenoveerde ontvangstgedeelte van RRT Almelo.

Deskundigheidscommissie

Door de deskundigheidscommissie is vastgesteld welke verplichte, noodzakelijke basisdeskundigheid binnen Roessingh in huis moet zijn om de gevraagde zorg (binnen het primaire proces) te kunnen leveren. Door noodzakelijke opleidingen zowel per vakgroep als op teamniveau centraal te beleggen wordt de kwaliteit voor de hele organisatie geborgd.

De deskundigheidscommissie bestaat uit: drie artsen (vanuit elke sector), een sectormanager, hoofd P&O en de opleidingsadviseur. In 2018 is de deskundigheidscommissie twee keer bij elkaar gekomen om te beoordelen of de huidige kennis en vaardigheden voldoen aan het kunnen leveren van de best mogelijke medisch specialistische revalidatiezorg. Medewerkers hebben hiervoor zelf de informatie aangeleverd. Voor 2019 betekende dit een toevoeging van scholingsactiviteiten gericht op de speerpunten handen en lopen (RDC). Op basis van nieuwe richtlijnen en inzichten zijn in totaal twaalf cursussen/opleidingen aan de verplichte, noodzakelijke deskundigheid toegevoegd. Van in totaal acht scholingsactiviteiten is gezegd dat deze niet meer tot de verplichte, noodzakelijke deskundigheid behoren.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden