Financiële resultaten

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Managementinformatie
Enkele ontwikkelingen, waaronder de invoering van een nieuw bekostigingssysteem, motiveren ons om onze informatievoorziening verder te moderniseren. Een belangrijke stap is de invoering van een nieuw financieel informatiesysteem. Wij troffen in 2018 de voorbereidingen voor dit nieuwe systeem (AFAS) dat we in 2019 in gebruik hebben genomen en waarmee we administratieve processen optimaliseren. Naast een nieuw financieel systeem ontwikkelen we een integraal managementinformatiesysteem, waarin kwaliteit en volume van zorg, inzet van medewerkers, en financiën in een systeem inzichtelijk zijn op basis van een gedragen set van definities.

Resultaten
In totaal is voor de stichting Roessingh een resultaat over 2018 begroot van € 1,2 mln. (na belasting), voor het revalidatiecentrum € 0,7 mln. en voor Roessingh Beheer € 0,5 mln. (na belasting).

Het gerealiseerde resultaat van Roessingh in totaliteit bedraagt € 1,1 mln. Het resultaat voor het revalidatiecentrum over 2018 bedraagt minus € 0,6 mln. In dit resultaat is een bedrag van € 0,2 mln. meegenomen aan buitengewone lasten. Overschrijdingen van plafondafspraken worden slechts deels vergoed, in 2018 is voor plusminus € 0,6 mln. aan niet vergoede productie geleverd.

Roessingh Beheer laat een resultaat zien van € 1,7 mln. In dit resultaat is een bedrag van € 0,4 mln. meegenomen aan buitengewone baten. Alle bv’s binnen Roessingh Beheer hebben een goed financieel jaar achter de rug en laten gezamenlijk een hoger resultaat zien dan begroot.

Ontwikkelingen na boekjaar
Geen

Verlies en Winst (geconsolideerd)

De exploitatiecijfers zijn op hoofdlijnen hieronder weergegeven:

Balansposities

Het resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Na toevoeging ziet de geconsolideerde balans er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

Door het positieve resultaat neemt het eigen vermogen van de stichting als geheel toe naar € 16,2 mln. (ten opzichte van € 15,1 mln. eind 2017). De solvabiliteit groeit daarmee van 32% naar 34%.

Verwachting en onzekerheden in 2019

Resultaatsontwikkeling
Het begrote resultaat voor 2019 bedraagt € 0,5 mln. voor het revalidatiecentrum en € 0,6 mln. (na belasting) voor Roessingh Beheer. Onderstaand zijn toelichtingen bij enkele onzekerheden in 2019 benoemd.

Contractonderhandelingen
Op het moment dat we het jaarplan 2019 vaststellen, zijn nog niet alle contractonderhandelingen met zorgverzekeraars afgewikkeld. Naast productievolume is ook de verdeling van de productie over de verschillende contracten met zorgverzekeraars een onzekerheid.

Sturing op productievolume (onder- en overproductie)
De realisatie van 2018 laat zien dat een maandelijkse monitoring en sturing op de realisatie van productie noodzakelijk blijft. Een tijdelijke terugval in de productie moet snel gesignaleerd worden. Zo voorkomen we dat er een onoverbrugbare achterstand ontstaat en kunnen we op tijd bijsturen in de inzet van personeel. Dat geldt eveneens voor het monitoren van de vulling van de contractafspraken.

Financiële marge
Uit benchmarkgegevens blijkt dat de verhouding tussen omzet en de inzet van personeel nog verder kan verbeteren. Wanneer we efficiënter werken kan de financiële marge verder verhogen. Dat is ook nodig. Een deel van de activa is afgeschreven en de afschrijvingskosten zijn inmiddels gedaald. Bij een herinvestering in gebouwen nemen de afschrijvings- en rentekosten toe. Deze moeten we zelf opvangen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden