Governance

Bestuur

De Governancecode Zorg is een instrument waarmee zorginstellingen borgen dat de besturing van de organisatie bijdraagt aan het leveren van goede zorg, de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijke vertrouwen. Want goed bestuur én toezicht daarop zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg. De Raad van Bestuur van Roessingh leeft daarom deze code na en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De richtlijnen voor de Governancecode zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Roessingh en in het directiereglement. De statuten zijn eind december 2018 in lijn gebracht met de Governancecode Zorg. Controleerbaarheid en transparantie staan hierin centraal. In de dagelijkse praktijk leven we die code na met een systeem voor het melden van incidenten (VIM), een vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling, diverse commissies en medezeggenschapsorganen. Hieronder lichten we ze toe.

Roessingh ontvangt keurmerk ‘ALS-Zorgnetwerk’
 

Nevenfuncties Raad van Bestuur en directie

 

 

 

 

 

Veilig incidenten melden
Van fouten leren we, fouten helpen ons namelijk om de werkomgeving en zorg aan onze patiënten verder te verbeteren. Alle medewerkers kunnen veilig en nauwkeurig incidenten melden via een geautomatiseerd systeem, dat toegankelijk is via intranet. Een incident kan van alles zijn, van een gladde vloer tot het gebruiken van een verouderd protocol of een collega die niet werkt volgens belangrijke richtlijnen. De Veilig Incident Melden (VIM-) commissie verzamelt, analyseert en publiceert alle meldingen en onderzoekt of er trends zijn. Vervolgens is het management aan zet om ervoor te zorgen dat onze organisatie van haar fouten leert.

Er zijn in totaal (549) VIM-meldingen gedaan in 2018.

Vertrouwenspersoon
Bij afwijkend gedrag, zorgen over integriteit en/of misstanden kunnen medewerkers een VIM-melding doen en daarnaast terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van Roessingh. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Als de functionaris hier geen gehoor vindt, kan hij zich tot de Raad van Toezicht wenden.

Klokkenluidersregeling
Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt onze organisatie over een klokkenluidersregeling.

Commissies

Roessingh heeft diverse commissies. Sommige stuurt de Raad van Bestuur aan, andere commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de Medische Staf. Hieronder een overzicht.

Commissies onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur:

 • Veiligheidscommissie en de zes onderliggende commissies;
 • Huisvestingscommissie;
 • Commissie huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kunst en Interieur Commissie;
 • Deskundigheidscommissie

Commissies onder verantwoordelijkheid van de Medische Staf:

 • IFMS-commissie;
 • Vertrouwenscommissie;
 • Refereercommissie;
 • Eerstelijns commissie;
 • Opleidingscommissie;
 • Bibliotheekcommissie;
 • Complicatieregistratiecommissie

Roessingh wint voor tweede keer op rij Veilig Voedsel Award
Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht hanteert voor haar werkwijze de Zorgbrede Governance Code. De bezoldiging van de Raad van Toezicht past binnen klasse V van de adviesregeling NVTZ.

Contactgegevens
Algemeen e-mailadres: RaadvanToezicht@roessingh.nl

De raad bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen:

Samenstelling Raad van Toezicht

Er is besloten om de raad uit te breiden naar zes leden. Omdat in 2018 een lid is afgetreden wegens het aanvaarden van een bestuursfunctie bij een ander revalidatiecentrum en een ander lid begin 2019 het einde van zijn tweede termijn bereikt, zijn er via een openbare werving drie nieuwe toezichthouders geworven. De heer Poortier is toegetreden per 20-12-2018 en de heren Krijnsen en Van der Zeep zijn in februari 2019 toegetreden tot de raad.

Met de drie nieuwe leden is de bemensing van de Raad van Toezicht weer up-to-date. De in 2017 toegetreden leden hebben de scholing voor nieuwe toezichthouders gevolgd. Op de site van de NVTZ is de gevolgde scholing inzichtelijk gemaakt.

Prinses Margriet brengt bezoek aan Roessingh
 
Medezeggenschap

De invloed van belanghebbenden is geregeld via een Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraad (CCR) en Medische Staf. Ze worden elk ondersteund door een (ambtelijk) secretaris. Maandelijks overlegt de Raad van Bestuur met elk van deze drie gremia. Ze bespreken dan vooral met elkaar het gevoerde beleid en de verantwoording daarover. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Medische Staf.

Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad is per 1 maart 2018 gestopt, de invulling van de medezeggenschap is hiermee op niveau van de organisatieonderdelen gebracht. Dit sluit beter aan op de praktijk.

Cliëntenraad

De CRR heeft in 2018 negen leden en bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, oud-patiënten en andere betrokkenen. De CRR heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de bevordering van kwaliteitsaspecten, die relevant zijn voor de beleving van het welbevinden van patiënten.

Medische Staf

De Medische Staf telt in het verslagjaar 29 leden en 11 buitengewone leden. In 2018 kwam ze tien keer bijeen voor een reguliere stafvergadering.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden