Highlights sectoren

Sector Neurologie

De sector Neurologie kijkt terug op een jaar met veel positieve resultaten.

Algemeen:

 • We leveren de goede zorg die ons gevraagd wordt.
 • Onze patiënten zijn tevreden over de kwaliteit van de zorg.
 • De medewerkers zijn betrokken en bevlogen.
 • Het arbeidsverzuim daalde in 2018 tot onder het branchegemiddelde van 4,2.

 

Inhoudelijk:

 • Het handenteam is gestart als onderdeel van Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) en ontwikkelde een assement voor complexe handproblematiek na hersenletsel, behandelprotocollen en handchirurgie na hersenletsel.
 • Knowlegde Brokers zijn een vast onderdeel geworden van team hersenletsel.
 • De assessmentfase polikliniek Hersenletsel is gestart en geëvalueerd. Verder is een start gemaakt met het vormgeven van het zorgpad behandelfase kliniek Hersenletsel.
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is stevig ingebed
 • De samenwerking in de keten kreeg meer vorm (MST, Livio, Interakt Contour).
 • Samenvoeging CVA-keten en Hersenletselnet Overijssel is nu een feit.
 • Het ALS-behandelteam van Roessingh ontving het keurmerk ‘ALS Zorgnetwerk’ zonder enig verbeterpunt! De zorg die het ALS-behandelteam van Roessingh levert is van goede kwaliteit en de patiënten zijn tevreden over de zorg die geleverd wordt.

 

Als eerste van alle sectoren ging Neurologie aan de slag met de nieuwe functie teamondersteuners. Dit is een rol die behandelaren naast hun reguliere functie vervullen. Met deze rol lukt het Roessingh beter om de verantwoordelijkheden daar waar dit kan en gewenst is, dieper in de organisatie te leggen en focussen de managers zich beter op hun leidinggevende taken. De invoering van deze rol in 2018 is een succes en in 2019 wordt deze rol op details verder aangescherpt. Efficiency en planning waren in 2018 aandachtspunten en blijven dat in 2019, net als de communicatie en het hoge ambitieniveau van de sector. Vanuit die bevlogenheid en drive is het een dagelijkse uitdaging om met de focus op de patiënt de juiste keuzes en prioriteiten te bepalen.

Afdeling Verpleging
De verpleging maakt verschillende ontwikkelingen door naar toekomstgerichte patiëntenzorg. Deze ontwikkelingen lopen door in 2019 en erna. In 2018 trof de Verpleging al de eerste voorbereidingen op de nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen mbo (niveau 4) en hbo (niveau 6). Per 2020 verandert de wetgeving en moeten alle zorginstellingen deze profielen hebben aangepast. De Verpleging voert dit traject zorgvuldig uit en stemt alle stappen van het proces nauw af met alle betrokkenen. In 2018 zette de Verpleging stappen in kwaliteitsdenken, onder meer door interne kwaliteitstoetsing op het terrein van medicatieveiligheid. Ook startte ze met het analyseren van incidenten (volgens de PRISMA-methodiek). In de verpleegkundige teambesprekingen werd ‘Hospitality’ voor het eerst een terugkerend thema om met elkaar over van gedachten te wisselen. Net als in de ziekenhuizen merkt de Verpleging dat de drukte toeneemt en de zorg complexer wordt. Om voor continuïteit te zorgen in de zorg voor patiënten, is er extra aandacht voor een flexibele en efficiënte planning.

Sector Dwarslaesie, Orthopedie, Pijn

Voor de teams van deze sector was 2018 een succesvol jaar, zowel inhoudelijk als financieel. Net als de sector Neurologie voerde deze sector ook in 2018 de rol van teamondersteuners in. Dit verliep succesvol en leverde waardevolle inzichten op voor de collega-sectoren. Een overzicht van de overige highlights:

Dwarslaesie
Het team stelde in 2018 een vijfjarenplan op, met als doel om de dwarslaesierevalidatie in de regio verder te verbeteren en waarborgen. Vanuit datzelfde doel is in 2018 samen met de revalidatiecentra in Beetsterzwaag, Zwolle en Groningen het samenwerkingsverband Noordoost-Nederland (NON) opgericht. Hierin stemmen de centra af over onder meer onderzoek, scholing, uitwisseling van personeel en behandeling. Het expertiseteam arm-hand is inmiddels een autoriteit in Nederland. Om zich verder te ontwikkelen, zoekt het team naar scholingsmogelijkheden buiten Nederland. Revalidatiearts Ellen Maas startte in 2018 haar promotieonderzoek naar het verbeteren van de arm-handfunctie voor patiënten met een hoge dwarslaesie. Roessingh is samen met de TU Delft betrokken bij de doorontwikkeling van een exoskelet, dat wordt gebruikt tijdens de internationale Cybathlon in 2020. Een patiënt van Roessingh testte dit skelet al tijdens BIOROB2018 in de Grolsch Veste.

Orthopedie
Roessingh loopt voorop met haar kennis over en gebruik van de meest geavanceerde prothesen. Ze nam in 2018 deel aan diverse Europese onderzoeken naar hand- en beenprothesen. Met de uitkomsten hiervan verbeteren we de kwaliteit van protheses voor patiënten met amputaties. Onze patiënten testen ook regelmatig de nieuwste beenprothesen die externe bedrijven ontwikkelen. In het verslagjaar trokken we een nieuwe revalidatiearts aan, die ook in 2018 zijn promotieonderzoek naar ‘de epidemiologie van vasculaire beenamputaties’ voor het UMCG startte. Binnen de orthopedie/amputatie afdeling wordt een specifiek programma gestart voor verbeteren van de conditie van patiënten met een amputatie. In 2018 kreeg het behandelprogramma van de longrevalidatie een update.

Pijn
In 2018 was de eerste bijeenkomst van het horizontale pijnnetwerk. Het doel van dit netwerk, met daarin eerste en tweedelijns zorgaanbieders, is om patiënten met chronische pijnklachten adequater en sneller door te verwijzen naar de voor hen best passende aanbieder. Het gebruik van eHealth-toepassingen om de zorg voor patiënten met pijnklachten verder te verbeteren, neemt toe. We zijn in 2018 gestart met een onderzoek naar nieuwe, meer innovatieve en efficiënte behandelvormen voor patiënten met complexe pijnklachten. De uitkomsten hiervan passen we in 2019 en daarna toe. Het Roessingh Pijnteam startte in het verslagjaar met RoessinghMedinello een onderzoek naar een gezamenlijke intake, zodat we deze patiëntengroep binnen Roessingh verwijzen naar de best passende aanbieder (afhankelijk van de complexiteit van de zorg). In 2018 kreeg het behandelprogramma van de oncologische revalidatie een update.

Sector Kinderen

De profilering van de sector Kinderen was in 2018 een belangrijk aandachtspunt en blijft dit ook voor 2019. Wat betreft huisvesting en zorgaanbod wil ze herkenbaarder zijn binnen Roessingh en de regio. Met als uiteindelijke droom de realisatie van een Roessingh ‘Kindcentrum’. De sector werkt actief en nauw samen met diverse partijen in de regio. Zo neemt ze deel aan KiECON, het diagnostische centrum in Oost Nederland voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. Een samenwerking die ze ook in 2019 voortzet. In ZET (Ziekteverzuim Expertise Team) werkt de sector Kinderen samen met de JGZ, GGZ en kinderartsen. Kinderen en jongeren worden gezamenlijk besproken om de begeleiding voor hen op te starten.

In 2018 scherpte de sector Kinderen haar afspraken met Karakter verder aan, maakte ze kennis met Zozijn en trof ze voorbereidingen voor spreekuren in de ziekenhuizen MST en Winterswijk. Het gebruik van E-health toepassingen in de sector neemt toe. Het digitale schrift in het team van 0-4 jaar wordt nu verder uitgerold in alle therapeutische peuter/dreumes-groepen. Shared Decision Making, een manier van werken waarbij arts en patiënt tot een best passende behandeling komen, wordt steeds meer en bewuster toegepast in Roessingh. Het revalidatiecentrum behaalde samen met het Onderwijscentrum Het Roessingh in 2018 een keurmerk voor EKEP: Eén Kind Eén Plan. Daarmee betrekken we ouders optimaal bij het onderwijs en de behandeling van hun revaliderende kind.

Definitief EKEP-keurmerk behaald!
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden