Klanten en partners

Tevreden patiënten

Patiënten geven Roessingh een 8,5 (branche 8,5). Van de patiënten beveelt 95% Roessingh aan bij anderen (branche 92%) en waarderen de fysieke toegankelijkheid met een 9,0 (branche 8,9).
Patiënten vinden dat de revalidatiearts hen serieus neemt en beoordelen dit met een 9,0 (branche 9,0). De uitleg die patiënten krijgen is begrijpelijk (9,0 versus branche van 8,8) en 92% van de patiënten geeft aan dat de behandeldoelen worden besproken (branche 93%). De samenwerking binnen het behandelteam krijgt een 8,4 als rapportcijfer (branche 8,5).

 

 

 

 

 

Toegangstijden
De toegangstijden beïnvloeden de patiënttevredenheid. De eerste afspraak op de polikliniek vindt in 57% van de gevallen binnen 4 weken plaats (branche 63%). De start van de poliklinische behandeling vindt binnen 6 weken plaatsvinden. Dit lukt Roessingh voor 86% (branche 77%). Een patiënt wacht niet langer dan 7 weken op een klinische opname. Dit lukt Roessingh voor 96% (branche 98%). Patiënten met een beroerte worden binnen 2 weken opgenomen. Dit lukt Roessingh voor 99% (branche 94%).

Klachten
Klachten kunnen informatie geven over de kwaliteit van onze zorgverlening. Daarnaast geven ze een beeld over hoe onze zorgverlening wordt ervaren door de afnemers hiervan. Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om geleverde zorg te verbeteren.
In het 2018 zijn er in totaal 15 klachten geregistreerd. In 2017 betrof dit 23 klachten, tegen 11 klachten in 2016. Onvoldoende begeleiding/informatie, verstoorde communicatie en coördinatie/communicatie zijn in 2018 de belangrijkste bron van klachten.
Het aantal klachten betreffende informatie over de behandeling is gedaald in 2018. Toch blijft informatieverstrekking een belangrijke bron van klachten en uit een tekort aan informatie zich soms tot een bejegeningsklacht. Het onderwerp communicatie als aandachtspunt opgenomen in het jaarplan 2019.

Communicatie met de patiënt en verwijzers    

Uit het verwijzersonderzoek in het kader van de VRA-visitatie 2017 kwam naar voren dat heldere communicatie over het verwijsproces aandacht verdient. In 2018 is Roessingh aangesloten op ZorgDomein, dat landelijk 90% van de huisartsen gebruikt. In deze digitale omgeving is alle zorg die we bieden, ons portfolio, helder geformuleerd. Inclusief duidelijke in- en exclusiecriteria voor de behandeling van patiënten. Huisartsen kunnen via ZorgDomein patiënten naar Roessingh doorverwijzen. In 2018 is de website van Roessingh vernieuwd en nog patiëntgerichter, mede door de spraakgerichte zoekfunctie.

In 2019 starten we met het inventariseren en verbeteren van de patiëntcommunicatie (brieven, brochures, folders, et cetera) op zowel vorm als inhoud. We brengen waar mogelijk verbeteringen aan in het communicatieproces: wanneer wordt de patiënt door wie waarover geïnformeerd? We hanteren als uitgangspunt: digitaal waar kan en op papier waar nodig.

Roessingh heeft een vernieuwde website!
De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor onze patiënten zijn verbeterd.
Netwerkzorg

We willen onze patiënten ervan verzekeren zijn dat zij in Twente naar de juiste medisch specialistische revalidatiezorg worden geleid. Roessingh is daarin sterk afhankelijk van haar verwijzers in ziekenhuizen in en buiten de regio. Daarnaast zijn huisartspraktijken, eerstelijnspraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijke partners in ons Roessinghnetwerk. Dit netwerk strekt zich uit van Enschede en Hengelo tot Almelo, Hardenberg en Winterswijk.

Satellietziekenhuizen
Onze revalidatieartsen leveren zorg in meerdere ziekenhuizen in de regio, zoals MST, ZGT, Röpcke-Zweers ziekenhuis en SKB. In deze satellietziekenhuizen geven onze artsen klinische consulten en poliklinische revalidatiebehandelingen. Daarmee nemen zij een belangrijke positie in het netwerk van Roessingh in. De relatie tussen onze medisch specialisten, therapeuten en die van de ziekenhuizen beïnvloedt de kwaliteit van de zorg en is daarom belangrijk.
De verschillende satellietziekenhuizen hebben deels een eigen medisch inhoudelijke werkwijze en cultuur en ook de afspraken variëren per ziekenhuislocatie. Tegelijkertijd willen wij als Roessingh helderheid en eenheid uitstralen voor de patiënt. Daarom streven we ernaar dat alle medisch specialistisch revalidatiezorg in de regio Twente, vanuit ons revalidatiecentrum en via de artsen en therapeuten in de satellietziekenhuizen, wordt aangeboden vanuit een gezamenlijk Roessingh-visie.
We namen dit in het jaarplan van 2018 op als activiteit met de omschrijving: ‘positionering satellietziekenhuizen.’ Met als doel om de overeenkomsten en verschillen voor behandelvormen, organisatiestructuur en financiën van de satellietziekenhuizen in kaart te brengen. In het najaar van 2018 zijn we met die inventarisatie gestart. Op basis daarvan willen we een dialoog voeren over de overeenkomsten en verschillen die wij signaleren. Waar is wel of geen standaardisatie mogelijk, welke onderwerpen moeten centraal worden aangestuurd? Het voeren van die dialoog en acties die daaruit volgen, pakken we in 2019 op.

Portfolio- en krachtenveldanalyse
In 2018 deden we een portfolioanalyse naar alle zorg die we bieden. Deze beschrijven we gedetailleerd in de zorgmatrix. In 2019 voeren we een krachtenveldanalyse uit, vooruitlopend op de herijking van het strategisch beleidsplan in samenhang met de position paper van de medische staf. In deze analyse brengen we de zorgvraag, –aanbieders en andere samenwerkingspartners in onze regio en daarbuiten in kaart.
In de regio zijn diverse samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen zoals KiECON: KinderExpertiseCentrum Oost Nederland, ZET (Ziekteverzuim Expertisecentrum), CVA-keten Twente, samenwerkingsovereenkomst excellente dwarslaesiezorg Noordoost Nederland.

Duitse patiënten
In Duitsland verzekerde patiënten maken steeds vaker gebruik van de zorg die Roessingh biedt.
In 2018 zijn er vijf Duitse patiënten met hun revalidatiebehandeling gestart. Drie klinische trajecten en twee poliklinische trajecten zijn in 2018 afgerond. De totale omzet van deze trajecten was 0,2 mio.
Daarnaast zijn we in 2018 gestart met de opzet voor een Duitse website en hebben we een procedure opgesteld voor niet in Nederland verzekerde patiënten.

Zorgpaden en behandelmodules

De inhoud van zorg bepaalt de inzet behandelmodules en zorgpaden bepalen de frequentie van zorg.
Zowel patiënten als behandelaren varen wel bij een betere afstemming tussen zorgvraag en behandelaanbod. Binnen Roessingh werken we met de door het NZa goedgekeurde sets landelijke behandelmodules. Op basis hiervan komt per 1 januari 2021 een nieuw bekostigingssysteem voor de Medisch Specialistische Revalidatie tot stand. Eind 2017 bleek uit een externe quickscan dat het indiceren en registreren van onze behandelmodules voor verbetering vatbaar was. Dit project, waarbij een externe partij ons ondersteunde, boekte in 2018 resultaat: een stijgende lijn in de registratiegraad werd gerealiseerd (van 80,4% naar 96%). Doordat we daarmee ruimschoots het gewenste resultaat van minimaal 95% behaalden, verlegden we de focus naar de kwaliteit van indicatie en registratie.

Open dag Roessingh een groot succes
Kwaliteit en veiligheid van zorg

Kwaliteitsvenster
Het online Kwaliteitsvenster Revalidatie publiceert de resultaten van een aantal kwaliteitsindicatoren van Revalidatiecentra. Consumenten kunnen met behulp van het Kwaliteitsvenster de verschillende revalidatiecentra met elkaar vergelijken.
Hieronder een samenvatting van kwaliteitsindicatoren waar Roessingh in positieve of negatieve zin afwijkt van het landelijk gemiddelde. Het gaat over het algemeen om beperkte verschillen.

Uit het patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat 95% van de patiënten Roessingh zou aanbevelen bij anderen. Roessingh scoort op dit punt iets beter dan het landelijk gemiddelde van 92%. De patiënten van Roessingh zijn iets meer ambassadeurs van de organisatie dan patiënten van andere organisaties. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat patiënten van Roessingh de begrijpelijkheid van de uitleg die zij krijgen van de revalidatiearts iets beter beoordelen dan gemiddeld bij alle centra.

Naast ervaringsindicatoren bevat het kwaliteitsvenster ook een aantal prestatie-indicatoren. Een goed voorbeeld hiervan zijn wachttijden. Deze worden voor alle revalidatiecentra vergeleken met een landelijke norm. Bij Roessingh kan 57% van de patiënten tijdig terecht voor een eerste afspraak op de polikliniek. Roessingh scoort op dit punt minder goed dan het landelijk gemiddelde van 63%. Wat betreft de tijdige start van de poliklinische behandeling doet Roessingh het met een score van 86% juist beter dan het landelijk gemiddelde van 77%. Ook voor klinische behandeling worden wachttijden gemeten. Bij Roessingh kan 96% van de patiënten tijdig terecht voor een klinische revalidatiebehandeling. Dit is een goede score, al laat het landelijk gemiddelde van 98% zien dat het nog net iets beter kan. Patiënten die voor revalidatie moeten worden opgenomen na een acuut CVA kunnen in 99% van de gevallen tijdig bij Roessingh terecht. Roessingh doet het hier iets beter dan het landelijk gemiddelde van 94%.

Roessingh is één van de acht revalidatiecentra die zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met een dwarslaesie. Zowel van de patiënten met een lage dwarslaesie als mensen met een hoge dwarslaesie is  het percentage dat na revalidatie weer zelfstandig kan wonen hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de patiënten met een lage dwarslaesie woont na revalidatie bij Roessingh 100% zelfstandig, tegenover een landelijk gemiddelde van 88%. Van de patiënten met een hoge dwarslaesie woont na revalidatie bij Roessingh 95% zelfstandig, tegenover landelijk gemiddeld 81%.

Kwaliteitscertificering HKZ en VMS
De externe HKZ/VMS-audit eind 2018 verliep positief. Aandachtspunten voor onze organisatie blijven:

cultuur, gedrag en compliance (werken in overeenstemming met wet- en regelgeving en je houden aan gemaakte afspraken). Met het instrument IZEP maken we het begrip veiligheidscultuur concreter en worden de sterke en zwakke plekken in de patiëntveiligheidscultuur duidelijk.
Het helpt ons om uiteindelijk een vooruitstrevende veiligheidscultuur te ontwikkelen;

  • borging binnen de PDCA (Plan Do Check Act)-cyclus op diverse niveaus;
  • het formuleren van doelstellingen op het gebied van veiligheid en het identificeren van de meest risicovolle processen;
  • het uitvoeren van interne audits, prospectieve risico-inventarisaties (PRI), vanuit een integrale risico-benadering, en prisma’s;
  • verhogen van bewustwording van de samenhang tussen de diverse commissies die zich met veiligheidsonderwerpen bezighouden (geneesmiddelen, BMZ, infectiepreventie, medische technologie, informatieveiligheid, privacy en VIM) en het realiseren van een integrale veiligheidsrapportage.

 

Veilige informatievoorziening
In het afgelopen jaar heeft Roessingh de verplichte registers (registraties) in het kader van de AVG ingericht. Er is een beleidsmedewerkers aangesteld als Privacy Officer die ook de taak van Functionaris Gegevensbescherming heeft overgenomen.

Om te voorkomen dat e-mails aan de verkeerde persoon verstuurd worden of door een andere dan de bedoelde ontvanger geopend kunnen worden is het softwareprogramma ZIVVER geïmplementeerd. Hiermee kan op een veilige manier gemaild worden.

Voorheen konden verwijzingen door huisartsen enkel per fax worden verstuurd. In 2018 heeft Roessingh zich aangesloten bij de toepassing ZorgDomein. Via dit platform kunnen verwijzingen veilig digitaal verstuurd worden.

Roessingh heeft zich aangesloten bij het VIPP-programma (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het uitgangspunt is: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

Roessingh heeft een patiëntenportaal gerealiseerd die in 2018 voldeed aan de vereisten van VIPP-A1. In 2019 werken we aan het behalen van de andere VIPP-doelstellingen. Achtergrondinformatie: https://www.vipp-programma.nl/

In 2019 werken we verder aan het behalen van de NEN- en ISO certificeringen op het gebied van Informatiebeveiliging en neemt Roessingh deel aan Z-CERT, een Computer Emergency Response Team voor de Zorg ter bestrijding van Cybercrime.

R-EPD 2.0
Naar aanleiding van de implementatie van het R-EPD (fase 1) zijn we in 2018 gestart met fase 2: meer uniformiteit creëren in de uitvoering van de procedures. Dat gebeurt aan de hand van het ‘procedureboek teamsecretariaat’ voor de medisch secretaresses, dat in 2017 werd ontwikkeld. De teamsecretariaten ondersteunen nu het volledige proces van verwijzing tot en met ontslag. Dit betekent dat de taken van het centrale loket vervallen. In 2018 zijn de teamsecretariaten van de sectoren Neurologie en Kinderen live gegaan. Begin 2019 volgt de sector Dwarslaesie, Orthopedie, Pijn.

Huisvesting
De manier waarop revalidatiezorg gegeven wordt, is de afgelopen jaar sterk veranderd. De toenemende digitalisering maakt dat we onze zorgprocessen op een andere manier vormgeven. Dat vraagt om vernieuwing (ver- en/of nieuwbouw) van onze huisvesting. In 2018 is de werkgroep visie opgestart. Hierin zitten diverse collega’s vanuit alle geledingen in de organisatie. Zij brengen begin 2019 een advies uit aan de Raad van Bestuur over hun toekomstvisie op huisvesting.

De huisvestingscommissie behandelde in 2018 diverse aanvragen, waaronder de interne verbouwing voor RDC en de vestiging van RoessinghMedinello in het KPC-gebouw.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden