Maatschappij

Innovatieve en topreferente zorg

Wetenschapsraad
Patiëntenzorg, wetenschap en technologie zijn bij Roessingh stevig met elkaar verbonden. Evidence-based practice is leidend binnen de zorg die wij geven. Om als topklinisch revalidatiecentrum te kunnen functioneren, is een effectieve aansluiting en samenwerking met het onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development (RRD) en de Universiteit Twente (UT) essentieel. Deze samenwerking is tevens de basis voor het wetenschappelijk klimaat in het revalidatiecentrum. In 2017 is de Wetenschapsraad Roessingh opgericht. Deze raad brengt advies uit aan de Raad van Bestuur van het revalidatiecentrum en beoordeelt, coördineert en prioriteert onderzoeksvragen waarin het revalidatiecentrum een rol speelt. Dit kunnen onderzoeksprojecten zijn, gerelateerd aan RRD en de UT of projecten geïnitieerd vanuit het revalidatiecentrum zelf of externe partijen. Hierbij houden we rekening met de speerpunten van Roessingh en de onderzoekslijnen van RRD. De raad bestaat eind 2018 uit zeven leden onder voorzitterschap van Prof. dr. J.S. Rietman. De raad kwam in het verslagjaar vijf keer bij elkaar. Er zijn tien onderzoeksaanvragen ingediend. In 2018 sprak de Wetenschapsraad haar steun uit voor het plan om een project Evidence-based practice te realiseren. Dit plan en de eventuele vertaling ervan naar een project wordt in 2019 verder opgepakt.

Novalab
De werkgroep Novalab had in 2018 veel aandacht voor vernieuwing van het aanbod. Er is een Virtual Reality systeem geplaatst. Het behandelteam pijnrevalidatie probeerde dit uit en dat leidde tot enthousiaste reacties van patiënten en behandelaren. Ook is er een Tyrostation in het Novalab geplaatst. Behandelaren zijn opgeleid in het gebruik van dit systeem en het instrueren van collega’s. Tot slot is via het Novalab-budget het Replay-systeem (interactieve vloerprojectie met app) aangeschaft en geplaatst op de kinderafdeling. Een taakgroep zal dit systeem testen in de begeleiding van kinderen met een reactiveringsvraag.

In het verslagjaar groeide de interne bekendheid en het gebruik van Novalab. Er is een VR-film opgenomen waarmee iemand via een smartphone en VR-bril een kijkje in het Novalab kan nemen. Het Health Innovation Park (HIP) nam een promotiefilm op waarin het Novalab uitgebreid haar activiteiten toont. De banden met rdgKompagne zijn aangehaald en hun Cosmo-systeem is aangeschaft. Dit systeem waarmee je spellen of activiteiten uitvoert, wordt nu regelmatig toegepast in de kinderrevalidatie. Afstuderende hbo-v studenten van Saxion deden twee onderzoeken. De ene groep toonde met onderzoek aan dat de bekendheid van het Novalab onder behandelaren verder verbeterd kan worden. De andere groep deed onderzoek naar een checklist voor de implementatie van nieuwe systemen. Net als in 2018 is er in 2019 weer veel aandacht voor roulatie met verschillende groepen behandelaren, zodat ze meer vertrouwd raken met de toepassingsmogelijkheden van het Novalab. Doel is dat het Novalab een structurelere rol krijgt in onze behandelingen.

Hippe spaakbeschermers cadeau

Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC)
RDC biedt complexe diagnostiek en advies op onze speerpunten (onder meer loopstoornissen en arm-handfunctie) voor verwijzers van patiënten binnen Roessingh en op termijn ook daarbuiten. De toegang is laagdrempelig. In 2018 heeft RDC een eigen locatie gekregen in het revalidatiecentrum. RDC beschikt nu over een bewegingslab waarin we de gangbeeldanalyses verrichten. We hebben zorgpaden binnen het RDC herzien of ontwikkeld. Dit betekent dat de doorlooptijd tot en met diagnostiek en advies verkort wordt.

eRevalidatie
De werkgroep eRevalidatie verbeterde in 2018 de inhoud van het portaal Telerevalidatie door voor verschillende doelgroepen oefeningen en informatie-artikelen te plaatsen. Roessingh Arbeid zet eRevalidatie standaard in bij Vroege Interventie en onderzocht het gebruik ervan. Gebruikers waarderen het gemiddeld met een 7,8. De meerderheid ervaart meer grip op eigen herstel en meer actieve betrokkenheid bij de behandeling. Op het congres dat Saxion en Roessingh Arbeid gezamenlijk organiseerden zijn deze resultaten gepresenteerd. Vanuit andere teams neemt het enthousiasme voor Telerevalidatie toe. De inzet van Telerevalidatie in onze behandelingen laat een stijgende lijn zien. In de nationale eHealth week demonstreerden we Telerevalidatie aan bezoekers die hierop enthousiast reageerden. In maart bood Roessingh plek aan een nationaal eHealth ontbijt dat het HIP in opdracht van VWS organiseerde. We ontvingen belangrijke personen in ons netwerk, die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling van eRevalidatie in Roessingh. In het eRevalidatie initiatief met vijf andere revalidatiecentra ligt de focus op evaluatie van de huidige inzet van Telerevalidatie en op gezamenlijke toepassing van nieuwe mogelijkheden. Verder ging er in 2018 veel aandacht naar de borging van eRevalidatie in de jaarplannen van de teams en sectoren en werkten we aan de koppeling tussen Telerevalidatie en het R-EPD. Studenten van Saxion hbo-v onderzochten de rol van de verpleegkundige bij de inzet van Telerevalidatie in het orthopedieteam en ontvingen enthousiaste reacties. Dankzij deze resultaten zetten we vervolgstappen voor het meer betrekken van verpleegkundigen bij de inzet van Telerevalidatie in behandelingen. In het Spinzo-project, dat Roessingh samen met RRD, HIP en Vogellanden uitvoert, besteden we aandacht aan de inzet van mantelzorgers via het portaal. RRD zette een vragenlijst uit waarmee we tot een strategie voor de invoering de komende jaren willen testen.

Piloot voor één dag

Roessingh Arbeid
Roessingh Arbeid wil op duurzame wijze de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. In 2018 werkten we actief aan de commerciële positionering en activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe klanten buiten het revalidatiecentrum en op de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties.
Roessingh Arbeid heeft belangrijke nieuwe klanten geworven in de regio en zij is strategische partnerschappen aangegaan met andere aanbieders en netwerkorganisaties. Nieuwe productgroepen op het gebied van voorlichtingen en trainingen worden in toenemende mate afgenomen door onze klanten. In de loop van het jaar zijn de voorbereidingen getroffen ten behoeve van de opzet van een commerciële interdisciplinaire dienstverlening in Hardenberg. Deze dienst is in samenwerking met Dion een feit met ingang van 1 januari 2019. Tevens is een meerjarige samenwerking afgesproken met Saxion hogescholen ten behoeve van onderzoek en kennisuitwisseling.
In 2018 gaven we verder vorm aan het team en installeerden we een nieuw CRM- en cliëntvolgsysteem. Deze bieden meer zicht op de relaties en werkprocessen. Daardoor kan Roessingh Arbeid doelgerichter haar relatiemanagement uitvoeren. Om de efficiëntie te verhogen hebben we tevens werkprocessen opnieuw ingericht.

Bewegen en Sport
De nieuwe eenheid Bewegen en Sport, waarin Bewegingsagogie (BA) en Sport Spectrum Roessingh (SSR) zich samenvoegen, trof in 2018 vooral voorbereidingen op de externe profilering die plaatsvindt in 2019. Ze schetste de eerste contouren van de visie en investeerde, onder begeleiding van twee interim teamleiders die zijn aangesteld tot medio 2019, in het samenvoegen van de twee teams.

In juli 2018 was er een informele aftrap met alle teamleden. Eind 2018 is de visie voorgelegd aan het MT, waarna de Medische Staf het in behandeling heeft genomen. In de visie beschrijft de eenheid onder meer hoe ze haar producten en dienstverlening inhoudelijk en bedrijfsmatig vormgeeft. Kwaliteit en doelmatigheid blijven hierbij aandachtspunten. Het juridische traject van de samenvoeging en de externe profilering van Bewegen en Sport staan in 2019 centraal.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden