Medewerkers

Onze medewerkers en vrijwilligers maken het verschil voor patiënten en verwijzers. Zij helpen ons bij het realiseren van onze organisatiedoelen door elke dag weer hun kennis en enthousiasme uit te dragen. Daarom investeren we in gemotiveerde, betrokken, goed gekwalificeerd en toegeruste medewerkers.

Bevlogen medewerkers

In september 2018 presenteerden we binnen het revalidatiecentrum de uitkomsten van het medewerkersonderzoek:

 

 

 

 

 

 

 

 

De positieve resultaten zijn een verbetering ten opzichte van de vorige meting in 2014. Roessingh ontving zelfs het beste werkgevers keurmerk met 1 ster van Effectory. Hiermee kan onze organisatie zich vergelijken met VUmc, Vogellanden, Gemeente Enschede en Saxion. Onze medewerkers krijgen energie van hun werk.

Positief opvallend is het percentage medewerkers dat bevlogen én betrokken is (53%), zeker ten opzicht van de branche (40,9%) en de vorige meting (47,6%). Daarnaast daalde het aantal medewerkers dat niet bevlogen én niet betrokken is.

Beste Werkgevers Keurmerk door bevlogen en betrokken medewerkers
Inrichting organisatie

Beschikbaarheid personeel
In 2018 zetten gemiddeld 747 medewerkers, verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen zich in voor onze patiënten en relaties. Daarvan hadden er 656 een vast dienstverband.

  • De gemiddelde leeftijd was in 2018 45,6 jaar;
  • De gemiddelde duur van het dienstverband 11,8 jaar;
  • Binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie zijn gemiddeld 26,9 medisch specialisten werkzaam, tevens zijn er 9,3 artsen in opleiding tot medisch specialist.

Hieronder het overzicht van medewerkers bij Roessingh Concern:

 

 

 

In en uit dienst
Er kwamen in 2018 119 nieuwe medewerkers in dienst, verlieten er 75 medewerkers om verschillende redenen onze organisatie en is van 9 medewerkers het contract verlengd. In totaal hebben er in 2018 84 stagiaires bij Roessingh Concern een stage gelopen.

 

 

 

 

Inzetbaarheid
Het verzuim bedroeg in 2018 4,64 %, en de meldingsfrequentie was 0,96. Een vergelijking met de cijfers van Vernet laat zien dat het verzuim van Roessingh in 2018 met 0,4% lager is dan het branchegemiddelde. Op de Vernet Health Ranking scoort Roessingh een 8.

 

 

 

Flexibiliteit
Als gevolg van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, doen we naast de verschillende contractvormen (oproep, tijdelijke contracten) ook steeds vaker een beroep op de interne flexibiliteit. We zetten dan medewerkers in op die plekken waar de zorgvraag is. Op deze manier vangen we fluctuaties in de zorgvraag tussen de verschillende behandelteams op. Uitgangspunt daarbij is dat de geplande behandeling doorgaat en de medewerker zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van het percentage patiëntgerichte tijd.

Opleiding en scholing
In 2018 besteden wij 2,8% van de brutoloonsom aan opleidingen voor onze medewerkers. Hierin worden de salarissen van de revalidatieartsen niet meegenomen, omdat zij over eigen opleidingsmiddelen beschikken.

eRevalidatie
De werkgroep eRevalidatie verbeterde in 2018 de inhoud van het portaal Telerevalidatie door voor verschillende doelgroepen oefeningen en informatie-artikelen te plaatsen. Roessingh Arbeid zet eRevalidatie standaard in bij Vroege Interventie en onderzocht het gebruik ervan. Gebruikers waarderen het gemiddeld met een 7,8. De meerderheid ervaart meer grip op eigen herstel en meer actieve betrokkenheid bij de behandeling. Op het congres dat Saxion en Roessingh Arbeid gezamenlijk organiseerden zijn deze resultaten gepresenteerd. Vanuit andere teams neemt het enthousiasme voor Telerevalidatie toe. De inzet van Telerevalidatie in onze behandelingen laat een stijgende lijn zien. In de nationale eHealth week demonstreerden we Telerevalidatie aan bezoekers die hierop enthousiast reageerden. In maart bood Roessingh plek aan een nationaal eHealth ontbijt dat het HIP in opdracht van VWS organiseerde. We ontvingen belangrijke personen in ons netwerk, die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling van eRevalidatie in Roessingh. In het eRevalidatie initiatief met vijf andere revalidatiecentra ligt de focus op evaluatie van de huidige inzet van Telerevalidatie en op gezamenlijke toepassing van nieuwe mogelijkheden. Verder ging er in 2018 veel aandacht naar de borging van eRevalidatie in de jaarplannen van de teams en sectoren en werkten we aan de koppeling tussen Telerevalidatie en het R-EPD. Studenten van Saxion hbo-v onderzochten de rol van de verpleegkundige bij de inzet van Telerevalidatie in het orthopedieteam en ontvingen enthousiaste reacties. Dankzij deze resultaten zetten we vervolgstappen voor het meer betrekken van verpleegkundigen bij de inzet van Telerevalidatie in behandelingen. In het Spinzo-project, dat Roessingh samen met RRD, HIP en Vogellanden uitvoert, besteden we aandacht aan de inzet van mantelzorgers via het portaal. RRD zette een vragenlijst uit waarmee we tot een strategie voor de invoering de komende jaren willen testen.

 

 

 

 

 

 

Piloot voor één dag

Roessingh Arbeid
Roessingh Arbeid wil op duurzame wijze de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. In 2018 werkten we actief aan de commerciële positionering en activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe klanten buiten het revalidatiecentrum en op de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties. In 2018 gaven we verder vorm aan het team en installeerde we een nieuw CRM- en cliëntvolgsysteem. Deze bieden meer zicht op de relaties en werkprocessen. Daardoor kan Roessingh Arbeid doelgerichter haar relatiemanagement uitvoeren. Om de efficiëntie te verhogen hebben we tevens werkprocessen opnieuw ingericht.

Bewegen en Sport
De nieuwe eenheid Bewegen en Sport, waarin Bewegingsagogie (BA) en Sport Spectrum Roessingh (SSR) zich samenvoegen, trof in 2018 vooral voorbereidingen op de externe profilering die plaatsvindt in 2019. Ze schetste de eerste contouren van de visie en investeerde, onder begeleiding van twee interim teamleiders die zijn aangesteld tot medio 2019, in het samenvoegen van de twee teams.

In juli 2018 was er een informele aftrap met alle teamleden. Eind 2018 is de visie voorgelegd aan het MT, waarna de Medische Staf het in behandeling heeft genomen. In de visie beschrijft de eenheid onder meer hoe ze haar producten en dienstverlening inhoudelijk en bedrijfsmatig vormgeeft. Kwaliteit en doelmatigheid blijven hierbij aandachtspunten. Het juridische traject van de samenvoeging en de externe profilering van Bewegen en Sport staan in 2019 centraal.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden