Medisch Stafbestuur

De Medische Staf telt in het verslagjaar 29 leden en 11 buitengewone leden. In 2018 kwam ze tien keer bijeen voor een reguliere stafvergadering.

Samenstelling Medisch Stafbestuur
Het Medisch Stafbestuur bestond in 2018 uit vier leden:

 

 

 

Mevrouw Kottink vervangt mevrouw Hepping in verband met haar zwangerschapsverlof van november 2018 tot en met maart 2019.

Overleggen/vergaderingen

 • Het Medisch Stafbestuur vergaderde in het verslagjaar tien keer.
 • In 2018 kwamen de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur tien keer bijeen.
 • Het Medisch Stafbestuur vergadert één keer per jaar met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in een gezamenlijke bijeenkomst.
 • Het Medisch Stafbestuur ontmoet de Cliëntenraad en Ondernemingsraad tijdens de diverse beleidssessies van de organisatie.
 • Tenslotte vergadert het Medische Staf Bestuur tweemaandelijks met de medisch managers om (overlappende) onderwerpen uit de staf en lijn af te stemmen.

 

Adviesaanvragen
In 2018 zijn deze adviesaanvragen binnen termijn behandeld en van advies voorzien aan de Raad van Bestuur:

 • In- en externe activiteiten van de leden van de Medische Staf;
 • Scholingsbudget voor het Medisch Stafbestuur;
 • Verpleegkundige Advies Raad;
 • Wijzigingen binnen de sector Dwarslaesie, Orthopedie en Pijn;
 • Oprichting van de Vereniging Medische Staf;
 • Werkzaamheden van het ‘zit-adviesteam’.

 

De Medische staf heeft verschillende commissies met daarin één of meerdere revalidatieartsen:

 • IFMS-commissie;
 • Vertrouwenscommissie;
 • Refereercommissie;
 • Huisvestingscommissie;
 • Eerstelijns commissie;
 • Opleidingscommissie.

 

Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)
Voor het IFMS-systeem vormden we een commissie en volgen vier revalidatieartsen een opleiding tot apraissor. In 2018 vonden een aantal IFMS-sessies plaats, volgens vooraf vastgesteld schema.
In 2018 was er een discussie binnen de Medische Staf betreffende over de toekomst van IFMS. We gaan nu over naar het systeem van groeps-IFMS. We nodigden externe partijen uit om daarop hun visie te geven. Besluitvorming hierover vindt in 2019 plaats.

Beleidsdagen
In oktober 2018 was er een beleidsdag met als onderwerpen: de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en de Budget Organisatorische Eenheden (BOE). Deze dag kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Medische Staf en het medisch management.

Vereniging Medische Staf
In 2018 is besloten de huidige (werk)vorm van de Medische Staf om te zetten naar de formele rechtsvorm, namelijk een vereniging. Daarvoor voerden we oriënterende gesprekken met de Raad van Bestuur en in een later stadium met de notaris. In november 2018 is het definitieve concept-statuut unaniem door de leden van de Medische Staf goedgekeurd. De vereniging is naar verwachting per januari 2019 operationeel.

Belangrijke aandachtspunten
De Medische Staf hield zich in 2018 bezig met deze belangrijke inhoudelijke- en beleidszaken:

 • De Vereniging Medische Staf in oprichting;
 • Budget Organisatorische Eenheden (BOE);
 • Evidence Based Practice;
 • Landelijke behandelmodules voor Medische Specialistische Revalidatie;
 • Richtlijnbesprekingen;
 • Oriëntatie op de strategie voor ziekenhuisrevalidatie;
 • Werkdrukonderzoek;
 • IFMS of groepsIFMS;
 • Uitwerking van de diverse actiepunten uit de VRA visitatie van 2017.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Toekomstvisie op Intrathecale Baclofenbehandeling;
 • Geluidsopnames door patiënten tijdens de spreekuren.

 

De Medische Staf was in het verslagjaar betrokken bij:

 • De Preparade en de Parade (bespreken jaarplannen);
 • De visiegroep huisvesting;
 • De aanstellingsprocedure van nieuwe leden van de Raad van Toezicht;
 • De aanstelling van revalidatieartsen;
 • De voorbereiding op het schrijven van een nieuw strategisch beleidsplan voor de organisatie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden