Werkwijze Raad van Toezicht

De voorzitter (vaak samen met de vicevoorzitter) Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleggen maandelijks met elkaar. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vijf maal met de Raad van Bestuur. Op een enkele uitzondering na was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een kort onderling overleg zonder de Raad van Bestuur. Verder vergaderde de Raad van Toezicht (in het bijzijn van de Raad van Bestuur) een keer met de (Centrale) Ondernemingsraad, één keer met de Medische Staf en één keer met de Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht heeft een keer een besloten vergadering gehad. De samenstelling en omvang van de Raad is toen besproken. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van een revalidatiecentrum in het zuiden van het land.

Jaarlijks brengt de Raad van Toezicht een bedrijfsbezoek waarbij de Raad van Toezicht een gesprek heeft met medewerkers. Dit verslagjaar is er een bezoek gebracht aan de kinder- en jongerenrevalidatie. De leden van de Raad van Toezicht bespreken de resultaten eerst met elkaar en daarna met de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig bij beleidsbijeenkomsten zoals de beleidsdag en de bijeenkomst met het management waarin de jaarplannen worden gepresenteerd. Daarnaast bezoeken leden van de Raad van Toezicht ook bijeenkomsten zoals symposia en de meer sociale bijeenkomsten zoals de kerstmarkt en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Om de informatie van de Raad van Bestuur naar de Raad van Toezicht beter vorm te geven is een informatieprotocol opgesteld. Een ontwikkelpunt voor de Raad van Toezicht is om het samenspel met de Raad van Bestuur als sparringpartner beter te vervullen.

De Raad van Toezicht heeft in 2018 onder meer de volgende (voorgenomen) besluiten genomen:

  1. goedkeuring verleend aan het jaarplan en de begroting 2019 en vaststelling van het jaarverslag en jaarrekeningen van 2017; decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
  2. vaststelling voorgestelde winstbestemming van revalidatiecentrum Roessingh en van Roessingh Beheer B.V.;
  3. vaststelling van de profielschetsen voor de te werven leden Raad van Toezicht;
  4. goedkeuring wijziging van de statuten van revalidatiecentrum Roessingh, Roessingh Beheer en de onderliggende BV’s en stichtingen;
  5. instemming met de voorgestelde bezoldiging van de Raad van Bestuur per 1 januari 2019 overeenkomstig de “Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2018, kenmerk 1442195-183616-WJZ, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in verband met de indexering van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2019;
  6. benoeming van de volgende personen tot lid van de Raad van Toezicht van Roessingh: de heren J.H.M. Poortier (per 20-12-2018), P. Krijnsen (per 08-02-2019), D.J. van der Zeep (per 08-02-2019);
  7. per dezelfde datum benoeming van de heer Poortier tot vicevoorzitter en lid selectie- en remuneratiecommissie, en de heren Krijnsen en Van der Zeep tot lid van de auditcommissie Financiën & Beheer;

Commissies

De Raad van Toezicht heeft drie reguliere commissies.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze auditcommissie bestaat uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht. Op basis van een reglement bediscussieert deze auditcommissie onderwerpen betreffende kwaliteit en veiligheid en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Bij de vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn in elk geval de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van de afdeling beleid en kwaliteit aanwezig. Deze auditcommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten is de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot diverse onderwerpen, zoals HKZ-certificering, kwaliteitsmanagementsysteem, risico’s in de patiëntenzorg en risico’s op klachten, incidenten en calamiteiten, digitale veiligheid, prestatie-indicatoren, elektronisch voorschrijven, R-EPD en het veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd waar een breed samengesteld gezelschap, bestaande uit in- en externe belanghebbenden, gezamenlijk hebben gesproken over hoe men omgaat met privacy. Bij ieder overleg is de veiligheidscultuur in de organisatie nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Auditcommissie Financiën en Beheer

De auditcommissie Financiën en Beheer, bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreekt op basis van een reglement de financiële gang van zaken en rapporteert aan de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast worden ook operationele zaken besproken. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie Financiën en Beheer.

De auditcommissie Financiën en Beheer heeft in 2018 in totaal twee keer vergaderd. De bijeenkomsten van de auditcommissie vinden plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de controller. Er werd onder andere aandacht besteed aan de begrotingen, jaarrekeningen, Management Letter, accountantsverslag, liquiditeitspositie, trimesterrapportages, financiële positie Roessingh Beheer en Roessingh, Centrum voor Revalidatie. De financiële aandacht had zowel betrekking op de exploitatie van het revalidatiecentrum als op de gelieerde entiteiten die ondergebracht zijn in Roessingh Beheer B.V.

De auditcommissie Financiën & Beheer is nauw betrokken geweest bij het wervingstraject van een nieuwe controlerend accountant. De Raad van Toezicht heeft EY benoemd op 14-11-2017. EY is in 2018 gestart.

Selectie- en Remuneratiecommissie

De Selectie- en Remuneratiecommissie is in 2018 eenmaal bij elkaar geweest voor het voeren van het functioneringsgesprek met de bestuurders. Daarnaast is de Selectie- en Remuneratiecommissie in 2018 twee maal bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur in verband met de wervingsprocedure van drie leden voor de Raad van Toezicht. Een extern bureau heeft de werving begeleid.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden